Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Quyết Thắng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 18 14 4 0 100 %
Tháng 11 36 26 10 0 100 %
Tháng 10 22 12 10 0 100 %
Tháng 9 50 32 18 0 100 %
Tháng 8 74 25 47 2 97.3 %
Tháng 7 39 19 20 0 100 %
Tháng 6 47 18 29 0 100 %
Tháng 5 29 17 12 0 100 %
Tháng 4 34 18 16 0 100 %
Tháng 3 57 25 32 0 100 %
Tháng 2 50 23 27 0 100 %
Tháng 1 17 11 6 0 100 %