Thống kê chi tiết theo tháng UBND phường Quyết Tiến

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 63 61 2 0 100 %
Tháng 4 87 24 63 0 100 %
Tháng 3 199 194 5 0 100 %
Tháng 2 11 6 5 0 100 %
Tháng 1 8 8 0 0 100 %