DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Bum Nưa
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.03.49.H35-230504-0001 1 NGUYỄN THỊ NHẸ Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở 04/05/2023 15:33:50 08/05/2023 15:33:50 Đã trả kết quả
2 000.03.49.H35-230523-0003 1 ĐAO VĂN THUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:51:02 23/05/2023 16:51:02 Đã trả kết quả
3 000.03.49.H35-230518-0001 1 CHIM THỊ MY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 08:06:28 18/05/2023 16:06:28 Đã trả kết quả
4 000.03.49.H35-230504-0002 1 ĐAO VĂN TẤN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:21:36 05/05/2023 09:21:36 Đã trả kết quả
5 000.03.49.H35-230512-0004 1 ĐAO THỊ HUỆ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 10:38:22 15/05/2023 08:38:22 Đã trả kết quả
6 000.03.49.H35-230515-0003 1 VÀNG VĂN HẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 08:48:05 15/05/2023 16:48:05 Đã trả kết quả
7 000.03.49.H35-230515-0008 1 ĐIÊU CHÍNH HÒA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 13:58:13 15/05/2023 16:58:13 Đã trả kết quả
8 000.03.49.H35-230512-0009 1 LƯỜNG THỊ THIỆN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 16:22:58 15/05/2023 09:22:58 Đã trả kết quả
9 000.03.49.H35-230516-0002 1 PHAN VĂN THẮNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 10:36:32 18/05/2023 10:36:32 Đã trả kết quả
10 000.03.49.H35-230512-0008 1 LÙ VĂN THẾ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 16:00:34 15/05/2023 09:00:34 Đã trả kết quả
11 000.03.49.H35-230515-0006 1 VÀNG THỊ HẰNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 10:26:10 16/05/2023 08:26:10 Đã trả kết quả
12 000.03.49.H35-230523-0004 1 LƯỜNG VĂN ĐỈNH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 09:15:52 25/05/2023 09:15:52 Đã trả kết quả
13 000.03.49.H35-230525-0001 1 NGUYỄN SỸ TRƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 14:57:18 26/05/2023 07:57:18 Đã trả kết quả
14 000.03.49.H35-230526-0001 1 LÙ VĂN VƠI Thủ tục đăng ký khai tử 26/05/2023 09:02:08 29/05/2023 07:02:08 Đã trả kết quả
15 000.03.49.H35-230515-0007 1 LÝ THỊ HAI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 10:44:15 16/05/2023 08:44:15 Đã trả kết quả
16 000.03.49.H35-230516-0003 1 VÀNG VĂN HẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 14:03:43 17/05/2023 07:03:43 Đã trả kết quả
17 000.03.49.H35-230511-0001 1 ĐAO VĂN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 14:42:16 12/05/2023 07:42:16 Đã trả kết quả
18 000.03.49.H35-230524-0003 1 LÙ VĂN THUẬN Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 15:06:32 25/05/2023 08:06:32 Đã trả kết quả
19 000.03.49.H35-230512-0002 1 CHIM VĂN NAM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:52:00 15/05/2023 07:52:00 Đã trả kết quả
20 000.03.49.H35-230512-0001 1 SÌN THỊ CHÍNH Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 09:21:17 12/05/2023 13:51:17 Đã trả kết quả
21 000.03.49.H35-230512-0005 1 CHIM THỊ MĨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 11:01:03 15/05/2023 09:01:03 Đã trả kết quả
22 000.03.49.H35-230510-0004 1 VÀNG VĂN DƯỢC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 14:38:05 11/05/2023 07:38:05 Đã trả kết quả
23 000.03.49.H35-230512-0007 1 LÒ VĂN BÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:07:01 15/05/2023 08:07:01 Đã trả kết quả
24 000.03.49.H35-230515-0004 1 VÀNG VĂN NINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:15:45 16/05/2023 07:15:45 Đã trả kết quả
25 000.03.49.H35-230524-0001 1 CHIM THỊ ĐIỀU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 07:49:20 24/05/2023 15:49:20 Đã trả kết quả
26 000.03.49.H35-230512-0003 1 MÀO VĂN QUỐC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 10:23:53 15/05/2023 08:23:53 Đã trả kết quả
27 000.03.49.H35-230515-0010 1 LÝ VĂN NAM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 15:58:42 16/05/2023 08:58:42 Đã trả kết quả
28 000.03.49.H35-230515-0009 1 VÀNG VĂN ĐÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 15:27:04 16/05/2023 08:27:04 Đã trả kết quả
29 000.03.49.H35-230523-0002 1 VÀNG THỊ XÂM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:31:00 23/05/2023 16:31:00 Đã trả kết quả
30 000.03.49.H35-230517-0001 1 LÙ THỊ HỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 08:06:24 17/05/2023 16:06:24 Đã trả kết quả
31 000.03.49.H35-230517-0003 1 LÝ THỊ HAI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:01:57 18/05/2023 09:01:57 Đã trả kết quả
32 000.03.49.H35-230517-0002 1 VÀNG THỊ HẰNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:52:58 18/05/2023 08:52:58 Đã trả kết quả
33 000.03.49.H35-230512-0006 1 LÙNG VĂN LẬP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 14:21:34 15/05/2023 07:21:34 Đã trả kết quả
34 000.03.49.H35-230508-0001 1 LƯỜNG VĂN LƯƠNG Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:21:31 09/05/2023 08:21:31 Đã trả kết quả
35 000.03.49.H35-230519-0002 1 LÙ VĂN GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 16:10:30 22/05/2023 09:10:30 Đã trả kết quả
36 000.03.49.H35-230505-0002 1 ĐAO VĂN TẤN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 15:33:34 08/05/2023 08:33:34 Đã trả kết quả
37 000.03.49.H35-230508-0002 1 LÝ VĂN PHONG Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 14:59:36 09/05/2023 07:59:36 Đã trả kết quả
38 000.03.49.H35-230515-0005 1 LÝ THỊ LAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:47:25 16/05/2023 07:47:25 Đã trả kết quả
39 000.03.49.H35-230516-0001 1 CHIM THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 09:29:33 17/05/2023 07:29:33 Đã trả kết quả
40 000.03.49.H35-230524-0004 1 NGUYỄN SỸ TRƯỜNG Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 16:05:45 25/05/2023 09:05:45 Đã trả kết quả
41 000.03.49.H35-230518-0002 1 LÝ THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 09:23:54 19/05/2023 07:23:54 Đã trả kết quả
42 000.03.49.H35-230526-0002 1 LÝ THỊ HẠN Thủ tục đăng ký khai tử 26/05/2023 10:07:16 29/05/2023 08:07:16 Đã trả kết quả
43 000.03.49.H35-230509-0004 1 ĐAO THỊ NGÁT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 15:02:17 10/05/2023 08:02:17 Đã trả kết quả
44 000.03.49.H35-230515-0001 1 MÀO THỊ BẮC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 07:45:16 15/05/2023 15:45:16 Đã trả kết quả
45 000.03.49.H35-230510-0001 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 09:28:26 11/05/2023 07:28:26 Đã trả kết quả
46 000.03.49.H35-230509-0003 1 ĐAO VĂN QUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 10:48:52 10/05/2023 08:48:52 Đã trả kết quả
47 000.03.49.H35-230510-0002 1 VÀNG VĂN CƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 09:58:49 11/05/2023 07:58:49 Đã trả kết quả
48 000.03.49.H35-230510-0003 1 VÀNG THỊ LOAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:37:27 11/05/2023 08:37:27 Đã trả kết quả
49 000.03.49.H35-230512-0010 1 LÝ THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 16:37:05 15/05/2023 09:37:05 Đã trả kết quả
50 000.03.49.H35-230516-0004 1 ĐAO THỊ THU Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 16:38:03 19/05/2023 16:38:03 Đã trả kết quả
51 000.03.49.H35-230518-0003 1 LƯỜNG VĂN BẢO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 16:02:58 19/05/2023 09:02:58 Đã trả kết quả
52 000.03.49.H35-230524-0002 1 VÀNG VĂN BẮC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 09:11:59 25/05/2023 07:11:59 Đã trả kết quả
53 000.03.49.H35-230515-0002 1 CHIM THỊ MY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 08:10:02 15/05/2023 16:10:02 Đã trả kết quả
54 000.03.49.H35-230523-0005 1 MAO VĂN CHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:30:26 24/05/2023 07:30:26 Đã trả kết quả
55 000.03.49.H35-230523-0006 1 LÒ THỊ LAN Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 16:19:49 24/05/2023 09:19:49 Đã trả kết quả
56 000.03.49.H35-230505-0001 1 ĐAO VĂN HỢI Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:51:16 08/05/2023 07:51:16 Đã trả kết quả
57 000.03.49.H35-230509-0001 1 KHOÀNG THỊ THỊNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 08:44:16 09/05/2023 16:44:16 Đã trả kết quả
58 000.03.49.H35-230509-0002 1 LÝ THỊ NHỊ Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 09:47:21 10/05/2023 07:47:21 Đã trả kết quả
59 000.03.49.H35-230519-0001 1 LÝ VĂN XIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:26:34 22/05/2023 07:26:34 Đã trả kết quả
60 000.03.49.H35-230529-0003 1 ĐAO VĂN HINH Thủ tục đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:36:15 30/05/2023 07:36:15 Đã trả kết quả
61 000.03.49.H35-230530-0004 1 PỜ THỊ XEM Thủ tục đăng ký khai tử 30/05/2023 10:13:11 31/05/2023 08:13:11 Đã trả kết quả
62 000.03.49.H35-230529-0001 1 PỜ THỊ CHIỂN Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 08:09:01 29/05/2023 16:09:01 Đã trả kết quả
63 000.03.49.H35-230530-0002 1 CHIM VĂN SƠ Thủ tục đăng ký khai tử 30/05/2023 09:37:39 31/05/2023 07:37:39 Đã trả kết quả
64 000.03.49.H35-230529-0002 1 PỜ THỊ CHIỂN Thủ tục đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:49:51 29/05/2023 16:49:51 Đã trả kết quả
65 000.03.49.H35-230530-0003 1 CHIM VĂN SƠ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 30/05/2023 10:18:17 06/06/2023 10:18:17 Đã trả kết quả
66 000.03.49.H35-230530-0001 1 LƯỜNG THỊ VẬN Thủ tục đăng ký khai tử 30/05/2023 08:34:45 30/05/2023 16:34:45 Đã trả kết quả
67 000.03.49.H35-230529-0004 1 LÝ THỊ LƯỢNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:19:17 01/06/2023 10:19:17 Đã trả kết quả