DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Bum Tở
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.07.49.H35-230504-0008 1 LY HU XÓ Thủ tục đăng ký khai sinh 04/05/2023 16:32:52 05/05/2023 09:32:52 Đã trả kết quả
2 000.07.49.H35-230505-0001 1 VÀNG CÁ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:24:12 08/05/2023 09:24:12 Đã trả kết quả
3 000.07.49.H35-230517-0001 1 KY GIA XA Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:58:00 18/05/2023 07:58:00 Đã trả kết quả
4 000.07.49.H35-230515-0005 1 VÀNG LÒ CHÓNG Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 15/05/2023 14:48:43 05/06/2023 14:48:43 Đã trả kết quả
5 000.07.49.H35-230518-0001 1 VÀNG KHỪ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 10:30:53 19/05/2023 08:30:53 Đã trả kết quả
6 000.07.49.H35-230518-0002 1 LY HU XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 14:58:42 19/05/2023 07:58:42 Đã trả kết quả
7 000.07.49.H35-230510-0002 1 GIÀNG VĂN SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:56:43 11/05/2023 08:56:43 Đã trả kết quả
8 000.07.49.H35-230508-0002 1 LÝ GIA LINH Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 08:07:11 11/05/2023 08:07:11 Đã trả kết quả
9 000.07.49.H35-230517-0003 1 LY HU XÓ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:46:48 18/05/2023 08:46:48 Đã trả kết quả
10 000.07.49.H35-230509-0002 1 LY GIÒ ME Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 09/05/2023 13:42:44 30/05/2023 13:42:44 Đã trả kết quả
11 000.07.49.H35-230522-0001 1 VÀNG MỲ XÍ Thủ tục đăng ký khai tử 22/05/2023 08:25:21 22/05/2023 16:25:21 Đã trả kết quả
12 000.07.49.H35-230522-0003 1 LY GIÒ ĐƯ Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:22:11 23/05/2023 08:22:11 Đã trả kết quả
13 000.07.49.H35-230522-0004 1 PHẠM THỊ LÝ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 16:42:29 23/05/2023 09:42:29 Đã trả kết quả
14 000.07.49.H35-230519-0004 1 GIÀNG VĂN SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 15:39:43 22/05/2023 08:39:43 Đã trả kết quả
15 000.07.49.H35-230522-0002 1 LY GIÒ ĐƯ Thủ tục đăng ký khai tử 22/05/2023 11:07:08 23/05/2023 09:07:08 Đã trả kết quả
16 000.07.49.H35-230523-0002 1 KY BÓ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 15:52:56 24/05/2023 08:52:56 Đã trả kết quả
17 000.07.49.H35-230516-0001 1 VÀNG HA LỚ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 16/05/2023 15:16:25 19/05/2023 15:16:25 Đã trả kết quả
18 000.07.49.H35-230517-0004 1 LY XU XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:58:06 18/05/2023 08:58:06 Đã trả kết quả
19 000.07.49.H35-230515-0003 1 KY LO CHỜ Thủ tục đăng ký kết hôn 15/05/2023 09:06:36 16/05/2023 07:06:36 Đã trả kết quả
20 000.07.49.H35-230504-0004 1 GIÀNG VĂN SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 09:50:49 05/05/2023 07:50:49 Đã trả kết quả
21 000.07.49.H35-230519-0002 1 LÝ CÁ DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 10:53:00 22/05/2023 08:53:00 Đã trả kết quả
22 000.07.49.H35-230505-0002 1 GIÀNG VĂN SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:27:02 08/05/2023 09:27:02 Đã trả kết quả
23 000.07.49.H35-230508-0004 1 PHẠM THỊ LÝ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 11:03:21 09/05/2023 09:03:21 Đã trả kết quả
24 000.07.49.H35-230515-0008 1 KY MO HỪ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 15/05/2023 17:02:46 05/06/2023 17:02:46 Đã trả kết quả
25 000.07.49.H35-230518-0003 1 KY MÔ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:21:03 19/05/2023 08:21:03 Đã trả kết quả
26 000.07.49.H35-230515-0004 1 VÀNG LÒ CHÓNG Thủ tục đăng ký kết hôn 15/05/2023 13:58:11 15/05/2023 16:58:11 Đã trả kết quả
27 000.07.49.H35-230524-0001 1 THÀNG NHÙ LỚ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 24/05/2023 08:39:27 14/06/2023 08:39:27 Đã trả kết quả
28 000.07.49.H35-230515-0007 1 LỲ SƠN HÙNG Thủ tục đăng ký khai sinh 15/05/2023 16:02:02 16/05/2023 14:02:02 Đã trả kết quả
29 000.07.49.H35-230515-0006 1 PHÙNG HA DE Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 15:39:05 18/05/2023 15:39:05 Đã trả kết quả
30 000.07.49.H35-230504-0002 1 LÝ XÚ PỚ Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 09:02:05 05/05/2023 07:02:05 Đã trả kết quả
31 000.07.49.H35-230504-0001 1 VÀNG PHÍ CHÓNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 08:42:00 04/05/2023 16:42:00 Đã trả kết quả
32 000.07.49.H35-230504-0005 1 LY PHÍ XẠ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:31:01 09/05/2023 10:31:01 Đã trả kết quả
33 000.07.49.H35-230510-0001 1 LÝ CÁ DE Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 09:46:49 11/05/2023 07:46:49 Đã trả kết quả
34 000.07.49.H35-230504-0007 1 LY XU XÁ Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 04/05/2023 14:58:53 09/05/2023 14:58:53 Đã trả kết quả
35 000.07.49.H35-230504-0006 1 LY XU XÁ Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 14:25:16 05/05/2023 07:25:16 Đã trả kết quả
36 000.07.49.H35-230508-0003 1 PHẢN HA GIÁ Thủ tục đăng ký kết hôn 08/05/2023 09:29:22 09/05/2023 07:29:22 Đã trả kết quả
37 000.07.49.H35-230517-0005 1 LY HA XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:10:35 18/05/2023 09:10:35 Đã trả kết quả
38 000.07.49.H35-230517-0002 1 LỲ XÔ HỪ Thủ tục đăng ký khai tử 17/05/2023 10:55:38 18/05/2023 08:55:38 Đã trả kết quả
39 000.07.49.H35-230515-0002 1 PỜ PÓ HỪ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 08:30:57 18/05/2023 08:30:57 Đã trả kết quả
40 000.07.49.H35-230517-0006 1 LY KHỪ BỚ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:23:21 18/05/2023 09:23:21 Đã trả kết quả
41 000.07.49.H35-230523-0001 1 VÀNG MỲ XÍ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 10:43:26 24/05/2023 08:43:26 Đã trả kết quả
42 000.07.49.H35-230519-0003 1 LÝ A PHÚ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 10:54:18 22/05/2023 08:54:18 Đã trả kết quả
43 000.07.49.H35-230509-0001 1 VÀNG GIÒ BỚ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 09/05/2023 09:58:45 12/05/2023 09:58:45 Đã trả kết quả
44 000.07.49.H35-230519-0001 1 LỲ PHÍ DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:32:11 22/05/2023 07:32:11 Đã trả kết quả
45 000.07.49.H35-230529-0003 1 VÀNG CÁ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 11:22:42 30/05/2023 09:22:42 Đã trả kết quả
46 000.07.49.H35-230529-0001 1 LÝ A PHÚ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 11:08:51 30/05/2023 09:08:51 Đã trả kết quả