DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Can Hồ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.06.49.H35-230512-0001 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 08:42:38 12/05/2023 16:42:38 Đã trả kết quả
2 000.06.49.H35-230516-0002 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 14:46:02 17/05/2023 07:46:02 Đã trả kết quả
3 000.06.49.H35-230522-0001 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 09:13:50 23/05/2023 07:13:50 Đã trả kết quả
4 000.06.49.H35-230525-0003 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 18:02:04 26/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
5 000.06.49.H35-230517-0002 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 14:51:24 18/05/2023 07:51:24 Đã trả kết quả
6 000.06.49.H35-230525-0001 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 17:00:22 26/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
7 000.06.49.H35-230516-0003 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:52:46 17/05/2023 08:52:46 Đã trả kết quả
8 000.06.49.H35-230518-0002 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 16:28:29 19/05/2023 09:28:29 Đã trả kết quả
9 000.06.49.H35-230511-0002 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 11:11:42 12/05/2023 09:11:42 Đã trả kết quả
10 000.06.49.H35-230511-0003 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 16:09:16 12/05/2023 09:09:16 Đã trả kết quả
11 000.06.49.H35-230522-0004 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 17:20:03 23/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
12 000.06.49.H35-230522-0003 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 17:05:41 23/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
13 000.06.49.H35-230523-0001 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 15:14:07 24/05/2023 08:14:07 Đã trả kết quả
14 000.06.49.H35-230516-0001 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 14:14:58 17/05/2023 07:14:58 Đã trả kết quả
15 000.06.49.H35-230517-0001 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:39:32 18/05/2023 08:39:32 Đã trả kết quả
16 000.06.49.H35-230510-0001 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 17:02:12 11/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
17 000.06.49.H35-230526-0001 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 10:46:41 29/05/2023 08:46:41 Đã trả kết quả
18 000.06.49.H35-230526-0003 1 VÀNG XÚ LÒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 15:22:43 29/05/2023 08:22:43 Đã trả kết quả
19 000.06.49.H35-230516-0004 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:25:15 17/05/2023 09:25:15 Đã trả kết quả
20 000.06.49.H35-230518-0001 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:00:48 19/05/2023 08:00:48 Đã trả kết quả
21 000.06.49.H35-230522-0002 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 16:20:07 23/05/2023 09:20:07 Đã trả kết quả
22 000.06.49.H35-230526-0002 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 11:07:25 29/05/2023 09:07:25 Đã trả kết quả
23 000.06.49.H35-230525-0002 1 PỜ CHÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 17:38:26 26/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
24 000.06.49.H35-230526-0004 1 VÀNG XÚ LÒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 16:15:33 29/05/2023 09:15:33 Đã trả kết quả
25 000.06.49.H35-230530-0008 1 LỲ HỪ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 17:44:12 31/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
26 000.06.49.H35-230530-0007 1 LỲ HỪ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 17:25:55 31/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
27 000.06.49.H35-230530-0005 1 LỲ HỪ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 16:56:37 31/05/2023 09:56:37 Đã trả kết quả
28 000.06.49.H35-230530-0006 1 LỲ HỪ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 17:13:08 31/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
29 000.06.49.H35-230526-0005 1 VÀNG XÚ LÒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 16:35:50 29/05/2023 09:35:50 Đã trả kết quả
30 000.06.49.H35-230530-0004 1 LỲ GẠ TƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 16:40:48 31/05/2023 09:40:48 Đã trả kết quả
31 000.06.49.H35-230526-0006 1 VÀNG XÚ LÒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 16:48:37 29/05/2023 09:48:37 Đã trả kết quả
32 000.06.49.H35-230530-0003 1 LỲ GẠ TƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 16:25:42 31/05/2023 09:25:42 Đã trả kết quả
33 000.06.49.H35-230530-0002 1 LỲ GẠ TƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 16:03:49 31/05/2023 09:03:49 Đã trả kết quả
34 000.06.49.H35-230529-0001 1 PHÙNG XẠ PỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 09:54:00 30/05/2023 07:54:00 Đã trả kết quả
35 000.06.49.H35-230530-0001 1 LỲ HU XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 14:27:36 31/05/2023 07:27:36 Đã trả kết quả
36 000.06.49.H35-230531-0001 1 LỲ HỪ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 11:13:51 01/06/2023 09:13:51 Đã trả kết quả
37 000.06.49.H35-230529-0002 1 VÀNG LÓ XỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 17:26:41 30/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
38 000.06.49.H35-230531-0002 1 LỲ HỪ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 11:20:06 01/06/2023 09:20:06 Đã trả kết quả