DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Mù Cả
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.10.49.H35-230517-0006 1 LỲ PÓ SỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:18:12 18/05/2023 09:18:12 Đã trả kết quả
2 000.10.49.H35-230522-0001 1 TOÁN GÌA LY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 09:01:52 23/05/2023 07:01:52 Đã trả kết quả
3 000.10.49.H35-230522-0003 1 LỲ CÀ DE Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 13:54:37 30/05/2023 13:54:37 Đã trả kết quả
4 000.10.49.H35-230525-0002 1 PỜ HẢI DƯƠNG Thủ tục đăng ký kết hôn 25/05/2023 09:23:17 26/05/2023 07:23:17 Đã trả kết quả
5 000.10.49.H35-230525-0004 1 SÌ CÀ LY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 09:25:30 26/05/2023 07:25:30 Đã trả kết quả
6 000.10.49.H35-230525-0007 1 KHOÀNG GIA PO Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:24:52 26/05/2023 07:24:52 Đã trả kết quả
7 000.10.49.H35-230518-0001 1 VÀNG A CÁO Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 10:03:09 19/05/2023 08:03:09 Đã trả kết quả
8 000.10.49.H35-230518-0002 1 VÀNG A CÁO Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 10:04:12 19/05/2023 08:04:12 Đã trả kết quả
9 000.10.49.H35-230522-0005 1 LỲ GO PO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 14:05:07 23/05/2023 07:05:07 Đã trả kết quả
10 000.10.49.H35-230515-0003 1 PỜ PÓ LY Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 15/05/2023 10:37:33 16/05/2023 08:37:33 Đã trả kết quả
11 000.10.49.H35-230509-0001 1 LỲ ĐỨC MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 10:19:05 10/05/2023 08:19:05 Đã trả kết quả
12 000.10.49.H35-230517-0005 1 VÀNG A SÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:50:18 18/05/2023 08:50:18 Đã trả kết quả
13 000.10.49.H35-230515-0001 1 LÊ QUANG THU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 10:36:02 16/05/2023 08:36:02 Đã trả kết quả
14 000.10.49.H35-230524-0001 1 PHÙNG TRUNG THU Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:16:05 25/05/2023 08:16:05 Đã trả kết quả
15 000.10.49.H35-230518-0003 1 VÀNG A CÁO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 10:05:03 19/05/2023 08:05:03 Đã trả kết quả
16 000.10.49.H35-230517-0004 1 VÀNG A SÙNG Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:48:59 18/05/2023 08:48:59 Đã trả kết quả
17 000.10.49.H35-230522-0006 1 VÀNG VÀNG KHE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 16:17:43 23/05/2023 09:17:43 Đã trả kết quả
18 000.10.49.H35-230519-0004 1 PỜ GIÓ SINH Thủ tục đăng ký kết hôn 19/05/2023 16:04:03 22/05/2023 09:04:03 Đã trả kết quả
19 000.10.49.H35-230518-0004 1 LỲ ĐỨC MINH Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 14:01:31 19/05/2023 07:01:31 Đã trả kết quả
20 000.10.49.H35-230509-0002 1 CHU KÝ CÀ Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:39:34 10/05/2023 08:39:34 Đã trả kết quả
21 000.10.49.H35-230517-0002 1 LỲ PHÌ NU Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 14:14:23 25/05/2023 14:14:23 Đã trả kết quả
22 000.10.49.H35-230516-0001 1 CHU GO PỨ Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:23:41 17/05/2023 08:23:41 Đã trả kết quả
23 000.10.49.H35-230519-0001 1 THÀO A KHÁ Thủ tục đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:34:25 22/05/2023 07:34:25 Đã trả kết quả
24 000.10.49.H35-230519-0003 1 THÀO A KHÁ Thủ tục đăng ký kết hôn 19/05/2023 14:36:23 22/05/2023 07:36:23 Đã trả kết quả
25 000.10.49.H35-230525-0006 1 PỜ PHÙ MÉ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 14:24:02 26/05/2023 07:24:02 Đã trả kết quả
26 000.10.49.H35-230526-0001 1 VÀNG A QỦY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 15:49:33 29/05/2023 08:49:33 Đã trả kết quả
27 000.10.49.H35-230526-0003 1 LỲ TRUNG THÀNH Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:51:02 29/05/2023 08:51:02 Đã trả kết quả
28 000.10.49.H35-230525-0001 1 NGUYỄN THỊ NGA Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 25/05/2023 09:22:24 26/05/2023 07:22:24 Đã trả kết quả
29 000.10.49.H35-230515-0005 1 LỲ LỲ XÓ Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 15/05/2023 16:36:54 16/05/2023 09:36:54 Đã trả kết quả
30 000.10.49.H35-230515-0002 1 PỜ LÙ SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 10:36:52 16/05/2023 08:36:52 Đã trả kết quả
31 000.10.49.H35-230517-0001 1 PỜ À SỨ Thủ tục đăng ký kết hôn 17/05/2023 13:47:24 17/05/2023 16:47:24 Đã trả kết quả
32 000.10.49.H35-230522-0002 1 KHOÀNG GO MƠ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 09:31:42 30/05/2023 09:31:42 Đã trả kết quả
33 000.10.49.H35-230525-0005 1 CHU HỪ XÓ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 14:23:25 26/05/2023 07:23:25 Đã trả kết quả
34 000.10.49.H35-230523-0001 1 LỲ HỪ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:54:26 24/05/2023 07:54:26 Đã trả kết quả
35 000.10.49.H35-230526-0004 1 PỜ HÀ NAM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 15:51:54 29/05/2023 08:51:54 Đã trả kết quả
36 000.10.49.H35-230526-0002 1 SÙNG A GIÁO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 15:50:14 29/05/2023 08:50:14 Đã trả kết quả
37 000.10.49.H35-230525-0003 1 PỜ HẢI DƯƠNG Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:24:44 26/05/2023 07:24:44 Đã trả kết quả
38 000.10.49.H35-230515-0004 1 PỜ PHÙ TÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 10:38:09 16/05/2023 08:38:09 Đã trả kết quả
39 000.10.49.H35-230529-0003 1 NGUYỄN HUY BÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 10:32:55 30/05/2023 08:32:55 Đã trả kết quả
40 000.10.49.H35-230519-0002 1 THÀO A KHÁ Thủ tục đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:35:32 22/05/2023 07:35:32 Đã trả kết quả
41 000.10.49.H35-230531-0001 1 PỜ XUÂN TÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 14:44:39 01/06/2023 07:44:39 Đã trả kết quả
42 000.10.49.H35-230530-0001 1 LỲ XÌ LÒNG Thủ tục đăng ký khai sinh 30/05/2023 14:46:00 31/05/2023 07:46:00 Đã trả kết quả
43 000.10.49.H35-230530-0002 1 LỲ XÌ LÒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 14:50:33 31/05/2023 07:50:33 Đã trả kết quả
44 000.10.49.H35-230530-0003 1 GIÀNG A TUẤN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 14:51:33 31/05/2023 07:51:33 Đã trả kết quả
45 000.10.49.H35-230529-0001 1 LỲ LÝ HÒA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 09:14:07 30/05/2023 07:14:07 Đã trả kết quả
46 000.10.49.H35-230529-0002 1 LỲ XÌ PO Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 29/05/2023 09:38:50 30/05/2023 07:38:50 Đã trả kết quả