DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Mường Tè
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.11.49.H35-230508-0001 1 VÀNG VĂN THĂNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 08/05/2023 16:24:06 15/05/2023 16:24:06 Đã trả lại dân
2 000.11.49.H35-230510-0001 1 VÀNG VĂN THĂNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 10/05/2023 09:31:08 17/05/2023 09:31:08 Đã trả lại dân