DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Pa Ủ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.12.49.H35-230509-0005 1 VÀNG GO DE Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 09/05/2023 13:39:01 30/05/2023 13:39:01 Đã trả kết quả
2 000.12.49.H35-230509-0001 1 VÀNG GO DE Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:36:17 10/05/2023 08:36:17 Đã trả kết quả
3 000.12.49.H35-230523-0004 1 PHẢN XÀ HỪ Thủ tục đăng ký khai tử 23/05/2023 16:36:36 24/05/2023 14:36:36 Đã trả kết quả
4 000.12.49.H35-230515-0002 1 LY HA XÔ Thủ tục đăng ký kết hôn 15/05/2023 10:44:31 16/05/2023 08:44:31 Đã trả kết quả
5 000.12.49.H35-230525-0002 1 LY XÊ NU Thủ tục đăng ký khai tử 25/05/2023 10:15:03 26/05/2023 08:15:03 Đã trả kết quả
6 000.12.49.H35-230518-0001 1 THÀNG HA PƠ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 07:56:36 19/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.12.49.H35-230516-0002 1 LÝ VĂN ĐÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 14:49:09 17/05/2023 10:49:09 Đã trả kết quả
8 000.12.49.H35-230516-0003 1 LÙ THỊ NHUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:33:06 17/05/2023 13:33:06 Đã trả kết quả
9 000.12.49.H35-230518-0002 1 KY HỪ BÔ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 09:52:15 19/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.12.49.H35-230508-0001 1 VÀNG GO DE Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 16:07:24 09/05/2023 14:07:24 Đã trả kết quả
11 000.12.49.H35-230523-0001 1 LY NHÙ XA Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:07:32 23/05/2023 14:07:32 Đã trả kết quả
12 000.12.49.H35-230517-0001 1 LY HA XÔ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 17/05/2023 08:35:27 07/06/2023 08:35:27 Đã trả kết quả
13 000.12.49.H35-230515-0004 1 THÀNG NHÙ HỪ Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 15/05/2023 15:50:53 22/05/2023 15:50:53 Đã trả kết quả
14 000.12.49.H35-230523-0002 1 LY NHÙ XA Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 23/05/2023 10:16:36 13/06/2023 10:16:36 Đã trả kết quả
15 000.12.49.H35-230523-0003 1 VÀNG GO DE Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 14:40:39 24/05/2023 10:40:39 Đã trả kết quả
16 000.12.49.H35-230524-0001 1 LY MÌ ĐÔ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 24/05/2023 08:29:05 14/06/2023 08:29:05 Đã trả kết quả
17 000.12.49.H35-230524-0003 1 TỐNG THỊ HƯƠNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 24/05/2023 11:07:56 31/05/2023 11:07:56 Đã trả kết quả
18 000.12.49.H35-230515-0001 1 LÝ VĂN ĐÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 08:17:49 16/05/2023 16:17:49 Đã trả kết quả
19 000.12.49.H35-230517-0002 1 TỐNG THỊ HƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 07:26:36 19/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 000.12.49.H35-230518-0003 1 LY HỪ CHÔ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 09:59:45 19/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.12.49.H35-230525-0001 1 LY XÊ NU Thủ tục đăng ký khai tử 25/05/2023 09:26:57 26/05/2023 07:26:57 Đã trả kết quả
22 000.12.49.H35-230518-0005 1 TỐNG THỊ HƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 09:46:03 19/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 000.12.49.H35-230524-0004 1 LÝ VĂN ĐÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 16:59:51 25/05/2023 14:59:51 Đã trả kết quả
24 000.12.49.H35-230525-0003 1 VÀNG GO DE Thủ tục đăng ký kết hôn 25/05/2023 15:30:37 26/05/2023 13:30:37 Đã trả kết quả
25 000.12.49.H35-230526-0002 1 LY XÊ NU Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 26/05/2023 09:56:33 16/06/2023 09:56:33 Đã trả kết quả
26 000.12.49.H35-230509-0002 1 VÀNG GO DE Thủ tục đăng ký kết hôn 09/05/2023 10:35:28 10/05/2023 08:35:28 Đã trả kết quả
27 000.12.49.H35-230525-0004 1 VÀNG GO DE Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 25/05/2023 16:08:31 15/06/2023 16:08:31 Đã trả kết quả
28 000.12.49.H35-230526-0004 1 THÀNG PHÀ ĐƯ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 26/05/2023 14:37:45 16/06/2023 14:37:45 Đã trả kết quả
29 000.12.49.H35-230509-0004 1 VÀNG GO DE Thủ tục đăng ký kết hôn 09/05/2023 10:56:00 10/05/2023 08:56:00 Đã trả kết quả
30 000.12.49.H35-230516-0001 1 TỐNG THỊ HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 09:23:14 17/05/2023 07:23:14 Đã trả kết quả
31 000.12.49.H35-230509-0003 1 VÀNG GO DE Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 09/05/2023 10:56:29 30/05/2023 10:56:29 Đã trả kết quả
32 000.12.49.H35-230518-0004 1 TỐNG THỊ HƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 09:58:03 19/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 000.12.49.H35-230524-0002 1 VÀNG LY XÈ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 24/05/2023 10:17:42 14/06/2023 10:17:42 Đã trả kết quả
34 000.12.49.H35-230526-0001 1 PHẢN NA XÔ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 26/05/2023 08:52:20 16/06/2023 08:52:20 Đã trả kết quả
35 000.12.49.H35-230508-0002 1 VÀNG GO DE Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 16:56:17 09/05/2023 14:56:17 Đã trả kết quả
36 000.12.49.H35-230526-0003 1 PHẢN KHỪ LƠ Thủ tục đăng ký kết hôn 26/05/2023 13:40:42 29/05/2023 09:40:42 Đã trả kết quả
37 000.12.49.H35-230509-0006 1 VÀNG GO DE Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 09/05/2023 13:38:34 30/05/2023 13:38:34 Đã trả kết quả
38 000.12.49.H35-230529-0002 1 VÀNG KHỪ LƠ Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 14:48:44 30/05/2023 10:48:44 Đã trả kết quả
39 000.12.49.H35-230531-0002 1 LY GIỒ XA Thủ tục đăng ký khai tử 31/05/2023 09:16:36 01/06/2023 07:16:36 Đã trả kết quả
40 000.12.49.H35-230530-0002 1 THÀNG GẠ NU Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 30/05/2023 16:11:49 20/06/2023 16:11:49 Đã trả kết quả
41 000.12.49.H35-230530-0003 1 THÀNG GẠ NU Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 30/05/2023 16:45:19 20/06/2023 16:45:19 Đã trả kết quả
42 000.12.49.H35-230530-0001 1 LY A THÀ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 30/05/2023 09:16:25 20/06/2023 09:16:25 Đã trả kết quả
43 000.12.49.H35-230529-0001 1 LÝ VĂN ĐÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 08:47:15 29/05/2023 16:47:15 Đã trả kết quả
44 000.12.49.H35-230531-0001 1 LÝ VĂN ĐÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:08:15 01/06/2023 07:08:15 Đã trả kết quả
45 000.12.49.H35-230529-0004 1 LÒ HÀ BỚ Thủ tục đăng ký khai tử 29/05/2023 16:33:41 30/05/2023 14:33:41 Đã trả kết quả
46 000.12.49.H35-230529-0003 1 PỜ HU XA Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 29/05/2023 15:45:01 19/06/2023 15:45:01 Đã trả kết quả