DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Pa Vệ Sủ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.49.H35-230509-0003 1 LÒ VĂN DONG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 11:00:54 10/05/2023 09:00:54 Đã trả kết quả
2 000.05.49.H35-230510-0001 1 VÀNG LÒ ME Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 10/05/2023 09:21:50 31/05/2023 09:21:50 Đã trả kết quả
3 000.05.49.H35-230522-0002 1 VÀNG NHÙ SƠ Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:36:46 22/05/2023 16:36:46 Đã trả kết quả
4 000.05.49.H35-230518-0001 1 TAO ME NẺN Thủ tục đăng ký khai tử 18/05/2023 09:11:21 18/05/2023 14:11:21 Đã trả kết quả
5 000.05.49.H35-230518-0002 1 LY MÌ DƠ Thủ tục đăng ký khai tử 18/05/2023 16:36:12 19/05/2023 09:36:12 Đã trả kết quả
6 000.05.49.H35-230509-0004 1 LY LÒ DE Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 11:01:27 12/05/2023 11:01:27 Đã trả kết quả
7 000.05.49.H35-230508-0001 1 LY HÀ DE Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 08/05/2023 10:28:28 29/05/2023 10:28:28 Đã trả kết quả
8 000.05.49.H35-230512-0002 1 GIÀNG LÒ ME Thủ tục đăng ký khai sinh 12/05/2023 15:42:12 15/05/2023 08:42:12 Đã trả kết quả
9 000.05.49.H35-230515-0002 1 PHÙNG GIÒ XÓ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 15/05/2023 09:36:14 05/06/2023 09:36:14 Đã trả kết quả
10 000.05.49.H35-230523-0001 1 LY MÒ XÁ Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 16:51:33 24/05/2023 09:51:33 Đã trả kết quả
11 000.05.49.H35-230510-0002 1 KY GIA MÉ Thủ tục đăng ký khai tử 10/05/2023 10:53:39 11/05/2023 08:53:39 Đã trả kết quả
12 000.05.49.H35-230522-0001 1 LY XÚ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 08:18:59 22/05/2023 11:18:59 Đã trả kết quả
13 000.05.49.H35-230511-0001 1 SÙNG XUÂN HIỀN Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 11/05/2023 11:28:05 01/06/2023 11:28:05 Đã trả kết quả
14 000.05.49.H35-230509-0002 1 VÀNG HA XÓ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 10:54:56 10/05/2023 08:54:56 Đã trả kết quả
15 000.05.49.H35-230512-0001 1 GIÀNG LÒ ME Thủ tục đăng ký khai sinh 12/05/2023 14:57:07 15/05/2023 07:57:07 Đã trả kết quả
16 000.05.49.H35-230525-0001 1 LY LE BƠ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 25/05/2023 14:27:17 15/06/2023 14:27:17 Đã trả kết quả
17 000.05.49.H35-230509-0001 1 LY MÉ XÁ Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 09:05:20 09/05/2023 14:05:20 Đã trả kết quả
18 000.05.49.H35-230511-0002 1 TRÁNG A THÁI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:10:29 12/05/2023 08:10:29 Đã trả kết quả
19 000.05.49.H35-230515-0001 1 LÝ THỊ TƯƠI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:37:57 15/05/2023 14:37:57 Đã trả kết quả
20 000.05.49.H35-230517-0002 1 QUÁCH VĂN THAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:59:29 18/05/2023 08:59:29 Đã trả kết quả
21 000.05.49.H35-230524-0001 1 ĐAO VĂN VÓI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 07:58:09 24/05/2023 15:58:09 Đã trả kết quả
22 000.05.49.H35-230526-0001 1 VÀNG MÌ NA Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 26/05/2023 09:54:55 16/06/2023 09:54:55 Đã trả kết quả
23 000.05.49.H35-230525-0002 1 LY HA DE Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 25/05/2023 14:09:37 15/06/2023 14:09:37 Đã trả kết quả
24 000.05.49.H35-230517-0001 1 VÀNG CHÌ DE Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 17:33:31 22/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 000.05.49.H35-230529-0004 1 MẠ LÒNG HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 15:35:40 30/05/2023 08:35:40 Đã trả kết quả
26 000.05.49.H35-230531-0001 1 LY MÒ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 13:54:59 31/05/2023 16:54:59 Đã trả kết quả
27 000.05.49.H35-230529-0005 1 MẠ LÒNG HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 16:16:06 30/05/2023 09:16:06 Đã trả kết quả
28 000.05.49.H35-230530-0002 1 GIÀNG GIÓ NU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 15:01:14 31/05/2023 08:01:14 Đã trả kết quả
29 000.05.49.H35-230529-0002 1 PỜ KHỪ PỚ Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 11:19:24 29/05/2023 16:19:24 Đã trả kết quả
30 000.05.49.H35-230530-0001 1 VÀNG LỲ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 09:45:50 31/05/2023 07:45:50 Đã trả kết quả
31 000.05.49.H35-230531-0002 1 VÀNG KHÙ NA Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 31/05/2023 15:19:37 21/06/2023 15:19:37 Đã trả kết quả
32 000.05.49.H35-230529-0003 1 PHÙNG NHÙ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 14:18:05 30/05/2023 07:18:05 Đã trả kết quả