DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Thu Lũm
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.15.49.H35-230508-0003 1 CHU LÝ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 14:41:00 09/05/2023 07:41:00 Đã trả kết quả
2 000.15.49.H35-230524-0003 1 PHÙNG PHU XÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:45:19 25/05/2023 08:45:19 Đã trả kết quả
3 000.15.49.H35-230516-0003 1 CHANG XÁ PHẠ Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:56:31 17/05/2023 07:56:31 Đã trả kết quả
4 000.15.49.H35-230511-0018 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:34:02 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
5 000.15.49.H35-230511-0007 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:45:00 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
6 000.15.49.H35-230509-0001 1 LỲ PO NHÀ Thủ tục đăng ký kết hôn 09/05/2023 10:27:36 10/05/2023 08:27:36 Đã trả kết quả
7 000.15.49.H35-230508-0004 1 CHU LÝ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 14:39:52 09/05/2023 07:39:52 Đã trả kết quả
8 000.15.49.H35-230511-0005 1 PHÙNG PÓ CÀ Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 11/05/2023 11:04:30 25/05/2023 11:04:30 Đã trả kết quả
9 000.15.49.H35-230522-0001 1 CHU PÓ CÀ Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 11:01:07 23/05/2023 09:01:07 Đã trả kết quả
10 000.15.49.H35-230522-0002 1 CHU HÀ GIÁ Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:01:05 23/05/2023 08:01:05 Đã trả kết quả
11 000.15.49.H35-230511-0001 1 LỲ TRUNG TUYÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:57:17 12/05/2023 08:57:17 Đã trả kết quả
12 000.15.49.H35-230511-0008 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:44:22 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
13 000.15.49.H35-230511-0006 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:45:38 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
14 000.15.49.H35-230518-0003 1 LỲ LÓ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 10:16:42 19/05/2023 08:16:42 Đã trả kết quả
15 000.15.49.H35-230515-0005 1 CHU GẠ XỨ Thủ tục đăng ký khai sinh 15/05/2023 15:46:20 16/05/2023 08:46:20 Đã trả kết quả
16 000.15.49.H35-230518-0002 1 NGUYỄN THỊ VÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 09:31:33 19/05/2023 07:31:33 Đã trả kết quả
17 000.15.49.H35-230516-0001 1 SÌ PÉ PỨ Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:00:17 17/05/2023 11:00:17 Đã trả kết quả
18 000.15.49.H35-230516-0004 1 CHU NHÙ DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:24:13 17/05/2023 08:24:13 Đã trả kết quả
19 000.15.49.H35-230516-0002 1 SÌ PÉ PỨ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 14:58:19 19/05/2023 14:58:19 Đã trả kết quả
20 000.15.49.H35-230518-0001 1 NGUYỄN THỊ VÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 09:32:33 19/05/2023 07:32:33 Đã trả kết quả
21 000.15.49.H35-230524-0001 1 PHÙNG PHU XÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:43:29 25/05/2023 08:43:29 Đã trả kết quả
22 000.15.49.H35-230517-0001 1 CHU HÀ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:28:01 18/05/2023 08:28:01 Đã trả kết quả
23 000.15.49.H35-230511-0016 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:35:34 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
24 000.15.49.H35-230511-0010 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:42:22 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
25 000.15.49.H35-230511-0013 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:38:03 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
26 000.15.49.H35-230511-0004 1 LỲ TRUNG TUYẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:54:48 12/05/2023 08:54:48 Đã trả kết quả
27 000.15.49.H35-230515-0004 1 CHU NHÙ DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 15:47:36 16/05/2023 08:47:36 Đã trả kết quả
28 000.15.49.H35-230515-0006 1 MẠ XÌ CÀ Thủ tục đăng ký kết hôn 15/05/2023 15:45:03 16/05/2023 08:45:03 Đã trả kết quả
29 000.15.49.H35-230524-0004 1 PHÙNG PHU XÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:46:07 25/05/2023 08:46:07 Đã trả kết quả
30 000.15.49.H35-230525-0001 1 CHU GIÓ PƯ Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:27:23 26/05/2023 07:27:23 Đã trả kết quả
31 000.15.49.H35-230525-0002 1 LỲ PHÙY PHẠ Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 14:41:48 26/05/2023 07:41:48 Đã trả kết quả
32 000.15.49.H35-230511-0002 1 LỲ TRUNG TUYẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:56:32 12/05/2023 08:56:32 Đã trả kết quả
33 000.15.49.H35-230511-0015 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:36:28 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
34 000.15.49.H35-230511-0014 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:37:09 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
35 000.15.49.H35-230509-0002 1 LỲ PO NHÀ Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:28:49 10/05/2023 08:28:49 Đã trả kết quả
36 000.15.49.H35-230511-0009 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:43:45 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
37 000.15.49.H35-230511-0011 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:39:48 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
38 000.15.49.H35-230524-0002 1 PHÙNG PHU XÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:44:23 25/05/2023 08:44:23 Đã trả kết quả
39 000.15.49.H35-230511-0012 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:38:51 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
40 000.15.49.H35-230511-0017 1 NGUYỄN TIẾN MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:34:47 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
41 000.15.49.H35-230509-0003 1 CHU HÀ GIÁ Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:30:10 10/05/2023 08:30:10 Đã trả kết quả
42 000.15.49.H35-230511-0003 1 LỲ TRUNG TUYẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:55:45 12/05/2023 08:55:45 Đã trả kết quả
43 000.15.49.H35-230531-0003 1 CHU HÀ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 15:35:49 01/06/2023 08:35:49 Đã trả kết quả
44 000.15.49.H35-230531-0001 1 CHU HÀ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 15:33:43 01/06/2023 08:33:43 Đã trả kết quả
45 000.15.49.H35-230531-0004 1 CHU HÀ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 15:37:06 01/06/2023 08:37:06 Đã trả kết quả
46 000.15.49.H35-230531-0002 1 CHU HÀ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 15:34:43 01/06/2023 08:34:43 Đã trả kết quả