DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Thị trấn Mường Tè
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.02.49.H35-230524-0009 1 TỐNG VĂN THỜI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 15:14:00 25/05/2023 08:14:00 Đã trả kết quả
2 000.02.49.H35-230517-0006 1 LÒ THỊ HIÊN Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:56:22 18/05/2023 08:56:22 Đã trả kết quả
3 000.02.49.H35-230523-0012 1 LÙ THỊ PHƯƠNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 16:55:33 25/05/2023 16:55:33 Đã trả kết quả
4 000.02.49.H35-230525-0005 1 QUAN VĂN CƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:34:39 26/05/2023 08:34:39 Đã trả kết quả
5 000.02.49.H35-230524-0010 1 LÒ HU PỚ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 16:34:45 25/05/2023 09:34:45 Đã trả kết quả
6 000.02.49.H35-230515-0009 1 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 11:26:34 16/05/2023 09:26:34 Đã trả kết quả
7 000.02.49.H35-230525-0008 1 LÊ VĂN HƯNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 16:13:14 26/05/2023 14:13:14 Đã trả kết quả
8 000.02.49.H35-230517-0002 1 MẠ HẠ ĐÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 09:06:28 18/05/2023 07:06:28 Đã trả kết quả
9 000.02.49.H35-230512-0004 1 VÀNG HẢI YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 16:24:27 15/05/2023 09:24:27 Đã trả kết quả
10 000.02.49.H35-230512-0002 1 VÀNG THỊ HUỆ Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 16:01:46 16/05/2023 16:01:46 Đã trả kết quả
11 000.02.49.H35-230516-0008 1 GIÀNG CHÀ MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:54:25 17/05/2023 09:54:25 Đã trả kết quả
12 000.02.49.H35-230525-0003 1 HOÀNG TRƯỜNG NGUYÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:27:36 26/05/2023 08:27:36 Đã trả kết quả
13 000.02.49.H35-230517-0004 1 LÊ THỊ THANH HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:31:05 18/05/2023 08:31:05 Đã trả kết quả
14 000.02.49.H35-230524-0001 1 DƯƠNG DUY PHƯƠNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 09:10:23 26/05/2023 09:10:23 Đã trả kết quả
15 000.02.49.H35-230516-0006 1 HỎ VĂN HÀO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:42:25 17/05/2023 09:42:25 Đã trả kết quả
16 000.02.49.H35-230515-0010 1 LÝ PHÙ MÉ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 13:58:33 15/05/2023 16:58:33 Đã trả kết quả
17 000.02.49.H35-230524-0008 1 ĐAO THỊ HINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 14:48:05 25/05/2023 07:48:05 Đã trả kết quả
18 000.02.49.H35-230518-0001 1 GIÀNG A DÌ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 07:48:21 18/05/2023 15:48:21 Đã trả kết quả
19 000.02.49.H35-230516-0005 1 TỐNG VĂN ĐANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:03:55 17/05/2023 08:03:55 Đã trả kết quả
20 000.02.49.H35-230515-0004 1 ĐAO THỊ BẰNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 10:42:37 16/05/2023 08:42:37 Đã trả kết quả
21 000.02.49.H35-230522-0009 1 CHU LÉ PƯ Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:25:51 24/05/2023 14:25:51 Đã trả kết quả
22 000.02.49.H35-230523-0003 1 ĐAO VĂN BẰNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:57:27 23/05/2023 16:57:27 Đã trả kết quả
23 000.02.49.H35-230522-0001 1 LỲ NHÙ DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 08:23:03 22/05/2023 16:23:03 Đã trả kết quả
24 000.02.49.H35-230517-0001 1 MẠ HẠ ĐÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 08:41:29 17/05/2023 16:41:29 Đã trả kết quả
25 000.02.49.H35-230517-0005 1 ĐAO THỊ HINH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 10:41:15 19/05/2023 10:41:15 Đã trả kết quả
26 000.02.49.H35-230523-0010 1 PỜ XÈ PA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:25:30 24/05/2023 10:25:30 Đã trả kết quả
27 000.02.49.H35-230523-0007 1 VŨ THỊ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:27:53 24/05/2023 10:27:53 Đã trả kết quả
28 000.02.49.H35-230523-0011 1 LÙ THỊ PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 16:48:56 24/05/2023 09:48:56 Đã trả kết quả
29 000.02.49.H35-230523-0013 1 TRẦN THỊ SỰ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 17:03:57 24/05/2023 15:30:00 Đã trả kết quả
30 000.02.49.H35-230524-0002 1 PHẠM VĂN LỊCH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 09:40:39 25/05/2023 07:40:39 Đã trả kết quả
31 000.02.49.H35-230522-0012 1 SỪNG MÌ SEN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 16:06:15 24/05/2023 16:06:15 Đã trả kết quả
32 000.02.49.H35-230524-0003 1 NGUYỄN THỊ THANH HẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 09:50:23 25/05/2023 07:50:23 Đã trả kết quả
33 000.02.49.H35-230524-0005 1 ĐAO VĂN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:21:43 25/05/2023 08:21:43 Đã trả kết quả
34 000.02.49.H35-230517-0008 1 LÝ CAO THÁI SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 14:25:53 18/05/2023 07:25:53 Đã trả kết quả
35 000.02.49.H35-230518-0004 1 CHU VĂN CHIẾN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:05:11 22/05/2023 14:05:11 Đã trả kết quả
36 000.02.49.H35-230518-0005 1 LÒ VĂN CHINH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:47:43 22/05/2023 14:47:43 Đã trả kết quả
37 000.02.49.H35-230512-0001 1 LÝ THỊ HIỀN Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 15:51:57 22/05/2023 15:51:57 Đã trả kết quả
38 000.02.49.H35-230508-0002 1 LỲ CHÚY XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:09:12 09/05/2023 08:09:12 Đã trả kết quả
39 000.02.49.H35-230515-0005 1 TRỊNH THỊ THANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 10:39:31 15/05/2023 15:39:31 Đã trả kết quả
40 000.02.49.H35-230516-0003 1 LƯỜNG NGỌC HIẾU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 09:39:22 17/05/2023 07:39:22 Đã trả kết quả
41 000.02.49.H35-230515-0003 1 LÝ THỊ HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:56:47 16/05/2023 07:56:47 Đã trả kết quả
42 000.02.49.H35-230512-0005 1 TRƯƠNG THỊ THANH HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 16:56:47 15/05/2023 09:56:47 Đã trả kết quả
43 000.02.49.H35-230516-0007 1 HÙ CHÀ ĐƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:41:44 17/05/2023 09:41:44 Đã trả kết quả
44 000.02.49.H35-230517-0009 1 VŨ THỊ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:04:54 18/05/2023 08:04:54 Đã trả kết quả
45 000.02.49.H35-230512-0003 1 BÙI KIM THƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 16:25:07 15/05/2023 09:25:07 Đã trả kết quả
46 000.02.49.H35-230515-0006 1 TRƯƠNG THỊ THU HƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 11:14:08 16/05/2023 09:14:08 Đã trả kết quả
47 000.02.49.H35-230518-0002 1 LÝ Á PHƯƠNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 09:55:55 22/05/2023 09:55:55 Đã trả kết quả
48 000.02.49.H35-230518-0003 1 ĐAO THỊ PHÚC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 10:27:27 19/05/2023 08:27:27 Đã trả kết quả
49 000.02.49.H35-230515-0008 1 TRẦN THỊ SỰ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 11:22:58 16/05/2023 09:22:58 Đã trả kết quả
50 000.02.49.H35-230524-0006 1 VŨ THỊ HÒA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:19:25 25/05/2023 08:19:25 Đã trả kết quả
51 000.02.49.H35-230524-0007 1 TỐNG VĂN THỜI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 14:39:02 25/05/2023 07:39:02 Đã trả kết quả
52 000.02.49.H35-230522-0013 1 NGUYỄN THỊ KIM Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 16:11:20 24/05/2023 16:11:20 Đã trả kết quả
53 000.02.49.H35-230525-0007 1 NGUYỄN VĂN CƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 11:15:11 26/05/2023 09:15:11 Đã trả kết quả
54 000.02.49.H35-230526-0001 1 TRẦN MINH ĐIỆP Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 26/05/2023 09:49:02 31/05/2023 09:49:02 Đã trả kết quả
55 000.02.49.H35-230526-0002 1 LÒ THỊ DUYÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 10:38:53 29/05/2023 08:38:53 Đã trả kết quả
56 000.02.49.H35-230510-0003 1 TRƯƠNG THẾ MẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 09:56:23 11/05/2023 07:56:23 Đã trả kết quả
57 000.02.49.H35-230510-0001 1 TRẦN THỊ SỰ Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 08:41:57 10/05/2023 16:41:57 Đã trả kết quả
58 000.02.49.H35-230509-0001 1 LÒ HU PỚ Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 14:36:38 11/05/2023 14:36:38 Đã trả kết quả
59 000.02.49.H35-230515-0011 1 PHẠM THỊ THE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 14:24:48 16/05/2023 10:24:48 Đã trả kết quả
60 000.02.49.H35-230508-0001 1 TRẦN THỊ KHÁNH VY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 09:11:01 09/05/2023 07:11:01 Đã trả kết quả
61 000.02.49.H35-230515-0007 1 LÒ THỊ NHUẬN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 11:18:44 16/05/2023 09:18:44 Đã trả kết quả
62 000.02.49.H35-230516-0001 1 LÝ VĂN DÀNH Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 08:25:35 24/05/2023 08:25:35 Đã trả kết quả
63 000.02.49.H35-230517-0007 1 NGUYỄN THỊ HẠNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 13:50:59 18/05/2023 09:50:59 Đã trả kết quả
64 000.02.49.H35-230516-0002 1 NGUYỄN THẾ NAM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 08:47:36 16/05/2023 16:47:36 Đã trả kết quả
65 000.02.49.H35-230524-0004 1 TỐNG THỊ HỒNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 10:24:11 26/05/2023 10:24:11 Đã trả kết quả
66 000.02.49.H35-230525-0006 1 NGUYỄN VĂN CƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 11:06:41 26/05/2023 09:06:41 Đã trả kết quả
67 000.02.49.H35-230526-0003 1 PHÌN THỊ TÂM Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 26/05/2023 10:48:32 31/05/2023 10:48:32 Đã trả kết quả
68 000.02.49.H35-230525-0001 1 VÀNG THỊ ĐỊNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:36:25 25/05/2023 16:36:25 Đã trả kết quả
69 000.02.49.H35-230529-0001 1 BÙI THỊ HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 08:04:21 29/05/2023 16:04:21 Đã trả kết quả
70 000.02.49.H35-230523-0008 1 VŨ THỊ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:26:32 24/05/2023 10:26:32 Đã trả kết quả
71 000.02.49.H35-230522-0010 1 VÀNG THÙY TRANG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 14:31:22 24/05/2023 14:31:22 Đã trả kết quả
72 000.02.49.H35-230529-0004 1 NGUYỄN THỊ TUẤT Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 09:44:49 31/05/2023 09:44:49 Đã trả kết quả
73 000.02.49.H35-230523-0002 1 PỜ XÈ PA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:37:06 23/05/2023 16:37:06 Đã trả kết quả
74 000.02.49.H35-230529-0005 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 10:41:17 30/05/2023 08:41:17 Đã trả kết quả
75 000.02.49.H35-230529-0003 1 PỜ XÈ PA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 09:00:41 30/05/2023 07:00:41 Đã trả kết quả
76 000.02.49.H35-230510-0002 1 BÙI BÁ THUẬN Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 09:03:11 11/05/2023 07:03:11 Đã trả kết quả
77 000.02.49.H35-230516-0004 1 LÝ PHÙ MÉ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:04:43 17/05/2023 11:04:43 Đã trả kết quả
78 000.02.49.H35-230529-0006 1 LÙ VĂN ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 10:40:12 30/05/2023 08:40:12 Đã trả kết quả
79 000.02.49.H35-230518-0006 1 LÒ VĂN CHINH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:59:34 22/05/2023 14:59:34 Đã trả kết quả
80 000.02.49.H35-230508-0003 1 LÝ VĂN DÀNH Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:22:12 09/05/2023 08:22:12 Đã trả kết quả
81 000.02.49.H35-230530-0001 1 LÝ VĂN LƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 08:05:04 30/05/2023 16:05:04 Đã trả kết quả
82 000.02.49.H35-230530-0011 1 QUAN VĂN CƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 16:48:22 31/05/2023 09:48:22 Đã trả kết quả
83 000.02.49.H35-230529-0009 1 CHU XÉ CÀ Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 13:55:49 31/05/2023 13:55:49 Đã trả kết quả
84 000.02.49.H35-230530-0002 1 ĐỖ ANH KHÁNH LY Thủ tục đăng ký lại khai sinh 30/05/2023 10:24:46 04/07/2023 10:24:46 Đã trả kết quả
85 000.02.49.H35-230531-0002 1 VÀNG THỊ NHỤA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:33:22 01/06/2023 07:33:22 Đã trả kết quả
86 000.02.49.H35-230530-0003 1 TRẦN THỊ TUYẾT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 09:50:56 31/05/2023 07:50:56 Đã trả kết quả
87 000.02.49.H35-230530-0012 1 LÝ THỊ HẶN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 17:00:03 01/06/2023 17:00:03 Đã trả kết quả
88 000.02.49.H35-230530-0009 1 VƯƠNG VĂN TÀI Thủ tục đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:42:49 31/05/2023 09:42:49 Đã trả kết quả
89 000.02.49.H35-230529-0011 1 ĐAO THỊ HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 14:42:02 30/05/2023 07:42:02 Đã trả kết quả
90 000.02.49.H35-230530-0006 1 LẠI VĂN KIÊN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 15:24:48 01/06/2023 15:24:48 Đã trả kết quả
91 000.02.49.H35-230530-0005 1 TỐNG THỊ THỨC Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 15:25:45 02/06/2023 15:25:45 Đã trả kết quả
92 000.02.49.H35-230529-0010 1 TỐNG VĂN THỜI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 14:14:52 30/05/2023 07:14:52 Đã trả kết quả
93 000.02.49.H35-230531-0001 1 NGUYỄN HỮU THÀNH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 07:55:31 02/06/2023 07:55:31 Đã trả kết quả
94 000.02.49.H35-230529-0008 1 VŨ THỊ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 11:12:58 30/05/2023 09:12:58 Đã trả kết quả
95 000.02.49.H35-230530-0008 1 ĐIÊU CHÍNH HÒA Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 15:56:29 01/06/2023 15:56:29 Đã trả kết quả
96 000.02.49.H35-230530-0010 1 LÝ THỊ XANH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 16:42:00 01/06/2023 16:42:00 Đã trả kết quả
97 000.02.49.H35-230529-0012 1 CHANG THỊ NHUNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 16:43:12 31/05/2023 16:43:12 Đã trả kết quả
98 000.02.49.H35-230530-0007 1 VƯƠNG VĂN TÀI Thủ tục đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:46:46 31/05/2023 08:46:46 Đã trả kết quả
99 000.02.49.H35-230530-0004 1 VÀNG THỊ HIỆU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 10:34:37 31/05/2023 08:34:37 Đã trả kết quả
100 000.02.49.H35-230529-0002 1 KHOÀNG GO GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 08:21:46 29/05/2023 16:21:46 Đã trả kết quả
101 000.02.49.H35-230529-0007 1 ĐAO THỊ LỢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 10:54:47 30/05/2023 08:54:47 Đã trả kết quả