DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Tà Tổng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.49.H35-230419-0001 1 ĐINH A THÁI Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 19/04/2023 16:48:46 07/06/2023 16:48:46 Đã trả kết quả
2 000.09.49.H35-230525-0001 1 SÙNG A DƠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 09:53:19 25/05/2023 14:53:19 Đã trả kết quả
3 000.09.49.H35-230525-0002 1 SÙNG A CỐC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 09:57:05 26/05/2023 07:57:05 Đã trả kết quả
4 000.09.49.H35-230529-0001 1 SÙNG A XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 16:04:42 30/05/2023 14:04:42 Đã trả kết quả