DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Vàng San
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.04.49.H35-230525-0002 1 VÀNG VĂN SƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:41:08 26/05/2023 08:41:08 Đã trả kết quả
2 000.04.49.H35-230523-0001 1 LÒ HỒNG MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 10:39:16 24/05/2023 08:39:16 Đã trả kết quả
3 000.04.49.H35-230523-0002 1 LÒ HỒNG MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 11:06:18 24/05/2023 09:06:18 Đã trả kết quả
4 000.04.49.H35-230524-0001 1 LÒ VĂN VIỄN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 09:00:31 25/05/2023 07:00:31 Đã trả kết quả
5 000.04.49.H35-230524-0003 1 VÀNG THỊ VỤ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 09:52:38 25/05/2023 07:52:38 Đã trả kết quả
6 000.04.49.H35-230524-0002 1 LÝ THỊ KIẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 09:28:23 25/05/2023 07:28:23 Đã trả kết quả
7 000.04.49.H35-230525-0001 1 PÀN A VON Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 09:32:35 26/05/2023 07:32:35 Đã trả kết quả
8 000.04.49.H35-230526-0001 1 BÙI VĂN ĐIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 15:03:31 29/05/2023 08:03:31 Đã trả kết quả