DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Tá Bạ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.13.49.H35-230512-0002 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:06:07 15/05/2023 07:06:07 Đã trả kết quả
2 000.13.49.H35-230524-0001 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 16:28:17 25/05/2023 14:28:17 Đã trả kết quả
3 000.13.49.H35-230525-0003 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 11:27:04 26/05/2023 09:27:04 Đã trả kết quả
4 000.13.49.H35-230519-0002 1 CHU LÉ CHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 19/05/2023 16:25:51 22/05/2023 14:25:51 Đã trả kết quả
5 000.13.49.H35-230512-0003 1 LỲ HU CHỪ Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 12/05/2023 11:22:49 15/05/2023 09:22:49 Đã trả kết quả
6 000.13.49.H35-230522-0001 1 PỜ HA CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 18:30:03 23/05/2023 15:30:00 Đã trả kết quả
7 000.13.49.H35-230504-0001 1 LY HƯ LÒ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 18:18:49 09/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.13.49.H35-230511-0001 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục đăng ký kết hôn 11/05/2023 16:48:52 12/05/2023 14:48:52 Đã trả kết quả
9 000.13.49.H35-230511-0002 1 VÀNG GẠ GIÁ Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 11/05/2023 16:46:17 16/05/2023 16:46:17 Đã trả kết quả
10 000.13.49.H35-230518-0001 1 LỲ PÓ LU Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:30:26 19/05/2023 13:30:26 Đã trả kết quả
11 000.13.49.H35-230524-0002 1 ĐINH THỊ THANH HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 16:40:26 25/05/2023 14:40:26 Đã trả kết quả
12 000.13.49.H35-230519-0001 1 CHU LÉ CHỪ Thủ tục đăng ký kết hôn 19/05/2023 16:26:37 22/05/2023 14:26:37 Đã trả kết quả
13 000.13.49.H35-230525-0002 1 SỪNG SỪ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:35:49 26/05/2023 08:35:49 Đã trả kết quả
14 000.13.49.H35-230526-0001 1 KHOÀNG LÝ HÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 10:15:50 29/05/2023 08:15:50 Đã trả kết quả
15 000.13.49.H35-230515-0001 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục đăng ký kết hôn 15/05/2023 15:50:21 16/05/2023 13:50:21 Đã trả kết quả
16 000.13.49.H35-230511-0003 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 11/05/2023 16:59:14 12/05/2023 14:59:14 Đã trả kết quả
17 000.13.49.H35-230518-0002 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:29:15 19/05/2023 11:29:15 Đã trả kết quả
18 000.13.49.H35-230512-0001 1 VÀNG GẠ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:07:09 15/05/2023 07:07:09 Đã trả kết quả
19 000.13.49.H35-230526-0003 1 PỜ LÉ XÁ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 26/05/2023 15:58:03 31/05/2023 15:58:03 Đã trả kết quả
20 000.13.49.H35-230526-0002 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 10:53:10 29/05/2023 08:53:10 Đã trả kết quả
21 000.13.49.H35-230525-0001 1 SỪNG SỪ PHẠ Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 25/05/2023 10:35:35 01/06/2023 10:35:35 Đã trả kết quả
22 000.13.49.H35-230529-0001 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 29/05/2023 17:04:21 05/06/2023 17:04:21 Đã trả kết quả
23 000.13.49.H35-230531-0002 1 NGUYỄN ĐỨC TÀI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:24:57 01/06/2023 07:24:57 Đã trả kết quả
24 000.13.49.H35-230531-0003 1 NGUYỄN ĐỨC TÀI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:25:11 01/06/2023 07:25:11 Đã trả kết quả
25 000.13.49.H35-230531-0001 1 NGUYỄN ĐỨC TÀI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:24:43 01/06/2023 07:24:43 Đã trả kết quả
26 000.13.49.H35-230529-0002 1 LỲ PÉ CHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 29/05/2023 16:57:09 05/06/2023 16:57:09 Đã trả kết quả