DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Lê Lợi
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.08.48.H35-230517-0010 1 ĐIÊU VĂN CHÂN Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 17/05/2023 17:34:21 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
2 000.08.48.H35-230517-0006 1 ĐIÊU VĂN CHÂN Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 17/05/2023 16:43:21 20/06/2023 16:43:21 Đang xử lý
3 000.08.48.H35-230518-0004 1 ĐIÊU VĂN CHÂN Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 18/05/2023 15:48:49 21/06/2023 15:48:49 Đang xử lý