DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Lê Lợi
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.08.48.H35-230524-0002 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:32:41 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
2 000.08.48.H35-230524-0012 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:35:12 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
3 000.08.48.H35-230519-0002 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:30:36 19/05/2023 14:30:36 Đã trả kết quả
4 000.08.48.H35-230524-0003 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:31:45 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
5 000.08.48.H35-230524-0001 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:33:03 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
6 000.08.48.H35-230524-0006 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:36:12 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
7 000.08.48.H35-230524-0015 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:30:35 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
8 000.08.48.H35-230524-0011 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:35:35 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
9 000.08.48.H35-230517-0003 1 KHOÀNG VĂN HỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:05:00 18/05/2023 09:05:00 Đã trả kết quả
10 000.08.48.H35-230516-0004 1 LƯỜNG THỊ PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 17:53:45 17/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
11 000.08.48.H35-230524-0005 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:34:47 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
12 000.08.48.H35-230524-0008 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:37:19 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
13 000.08.48.H35-230517-0011 1 MÀO VĂN LẬP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 17:44:41 18/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
14 000.08.48.H35-230518-0002 1 DIÊU VĂN SỚM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 08:50:57 18/05/2023 13:50:57 Đã trả kết quả
15 000.08.48.H35-230504-0001 1 LÙ THANH HOÀI Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 20:55:31 05/05/2023 15:30:00 Đã trả kết quả
16 000.08.48.H35-230519-0003 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:30:04 19/05/2023 14:30:04 Đã trả kết quả
17 000.08.48.H35-230509-0003 1 LÒ DUY HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:37:12 10/05/2023 09:37:12 Đã trả kết quả
18 000.08.48.H35-230515-0002 1 LÒ DUY HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 15:27:15 16/05/2023 08:27:15 Đã trả kết quả
19 000.08.48.H35-230519-0005 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:28:57 19/05/2023 14:28:57 Đã trả kết quả
20 000.08.48.H35-230516-0003 1 LƯỜNG THỊ PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 17:54:15 17/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
21 000.08.48.H35-230516-0001 1 LƯỜNG THỊ PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 17:55:22 17/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
22 000.08.48.H35-230509-0001 1 LÒ KIM PHONG Thủ tục đăng ký kết hôn 09/05/2023 09:13:11 10/05/2023 07:13:11 Đã trả kết quả
23 000.08.48.H35-230516-0005 1 LƯỜNG THỊ PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 17:53:16 17/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
24 000.08.48.H35-230517-0005 1 MÀO VĂN LẬP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 16:04:31 18/05/2023 09:04:31 Đã trả kết quả
25 000.08.48.H35-230524-0004 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:31:08 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
26 000.08.48.H35-230524-0010 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:37:50 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
27 000.08.48.H35-230524-0014 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:33:50 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
28 000.08.48.H35-230524-0013 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:34:14 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
29 000.08.48.H35-230509-0002 1 LÒ DUY HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:37:32 10/05/2023 09:37:32 Đã trả kết quả
30 000.08.48.H35-230518-0003 1 DIÊU VĂN SỚM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 08:50:17 18/05/2023 13:50:17 Đã trả kết quả
31 000.08.48.H35-230515-0001 1 LÒ DUY HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 15:27:43 16/05/2023 08:27:43 Đã trả kết quả
32 000.08.48.H35-230516-0002 1 LƯỜNG THỊ PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 17:54:51 17/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
33 000.08.48.H35-230515-0003 1 LÒ DUY HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 15:26:46 16/05/2023 08:26:46 Đã trả kết quả
34 000.08.48.H35-230519-0006 1 MÀO THỊ NHUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 15:47:19 22/05/2023 08:47:19 Đã trả kết quả
35 000.08.48.H35-230524-0009 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 17:38:38 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
36 000.08.48.H35-230519-0004 1 CANG THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:29:29 19/05/2023 14:29:29 Đã trả kết quả
37 000.08.48.H35-230529-0002 1 ĐIÊU THỊ HÀ Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:29:13 30/05/2023 07:29:13 Đã trả kết quả
38 000.08.48.H35-230529-0005 1 MÀO VĂN THỦY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 10:29:07 29/05/2023 15:29:07 Đã trả kết quả
39 000.08.48.H35-230529-0004 1 MÀO VĂN THỦY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 10:29:20 29/05/2023 15:29:20 Đã trả kết quả
40 000.08.48.H35-230529-0003 1 LÒ THỊ HUYỀN Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 09:28:16 06/06/2023 09:28:16 Đã trả kết quả