DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Mường Mô
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.48.H35-230411-0003 1 LÒ THỊ THẢO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/04/2023 14:17:18 12/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.05.48.H35-230414-0003 1 HỎ VĂN LÔI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 14/04/2023 14:32:01 17/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.05.48.H35-230519-0002 1 LƯỜNG VĂN THƠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 08:31:08 19/05/2023 13:31:08 Đã trả kết quả
4 000.05.48.H35-230510-0001 1 MÀO VĂN PHÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 14:58:48 11/05/2023 07:58:48 Đã trả kết quả
5 000.05.48.H35-230511-0001 1 MÀO VĂN PHÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 13:51:33 12/05/2023 16:51:33 Đã trả kết quả
6 000.05.48.H35-230522-0002 1 QUÀNG VĂN TIẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 08:50:41 22/05/2023 13:50:41 Đã trả kết quả
7 000.05.48.H35-230522-0005 1 MÀO VĂN PHÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 16:25:19 23/05/2023 09:25:19 Đã trả kết quả
8 000.05.48.H35-230522-0004 1 MÀO VĂN PHÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 16:25:38 23/05/2023 09:25:38 Đã trả kết quả
9 000.05.48.H35-230522-0001 1 QUÀNG VĂN TIẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 08:51:23 22/05/2023 13:51:23 Đã trả kết quả
10 000.05.48.H35-230523-0001 1 LA VĂN THƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:31:56 24/05/2023 07:31:56 Đã trả kết quả
11 000.05.48.H35-230524-0002 1 LÊ HƯƠNG SEN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:17:06 24/05/2023 15:17:06 Đã trả kết quả
12 000.05.48.H35-230508-0003 1 HỎ VĂN LÔI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 09:32:48 08/05/2023 14:32:48 Đã trả kết quả
13 000.05.48.H35-230519-0001 1 MÀO VĂN PHÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 07:40:08 19/05/2023 10:40:08 Đã trả kết quả
14 000.05.48.H35-230524-0003 1 NGUYỄN VĂN HUYẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:16:51 24/05/2023 15:16:51 Đã trả kết quả
15 000.05.48.H35-230509-0002 1 MÀO VĂN PHÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 10:53:31 09/05/2023 15:53:31 Đã trả kết quả
16 000.05.48.H35-230508-0004 1 ĐỖ THỊ THU HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:55:58 08/05/2023 15:55:58 Đã trả kết quả
17 000.05.48.H35-230512-0002 1 KHOÀNG VĂN THIỆP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 07:25:45 15/05/2023 10:25:45 Đã trả kết quả
18 000.05.48.H35-230517-0001 1 HỎ VĂN LÔI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:10:45 18/05/2023 08:10:45 Đã trả kết quả
19 000.05.48.H35-230517-0002 1 LA VĂN THIỀU Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:11:28 18/05/2023 11:11:28 Đã trả kết quả
20 000.05.48.H35-230524-0001 1 LÒ THỊ THỈNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:17:20 24/05/2023 15:17:20 Đã trả kết quả
21 000.05.48.H35-230523-0002 1 MÀO THỊ NINH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 14:31:22 25/05/2023 14:31:22 Đã trả kết quả
22 000.05.48.H35-230526-0001 1 PHAN VĂN VINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 16:20:39 29/05/2023 09:20:39 Đã trả kết quả
23 000.05.48.H35-230504-0001 1 MÀO VĂN PHÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 08:08:00 04/05/2023 11:08:00 Đã trả kết quả
24 000.05.48.H35-230509-0001 1 LA VĂN THIỀU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:53:08 09/05/2023 14:53:08 Đã trả kết quả
25 000.05.48.H35-230531-0002 1 KHOÀNG THỊ QUỲNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:44:20 31/05/2023 14:44:20 Đã trả kết quả
26 000.05.48.H35-230529-0001 1 MÀO VĂN PHÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 07:57:18 29/05/2023 10:57:18 Đã trả kết quả
27 000.05.48.H35-230530-0001 1 MÀO VĂN PHÁY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 14:48:46 31/05/2023 07:48:46 Đã trả kết quả
28 000.05.48.H35-230530-0002 1 PHAN VĂN VIỄN Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 30/05/2023 16:21:27 06/06/2023 16:21:27 Đã trả kết quả
29 000.05.48.H35-230531-0001 1 ĐỖ THỊ THU HIỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:45:29 31/05/2023 14:45:29 Đã trả kết quả
30 000.05.48.H35-230529-0002 1 HỎ VĂN LÔI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 14:48:37 30/05/2023 07:48:37 Đã trả kết quả