DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Nậm Chà
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.06.48.H35-230510-0008 1 TRẦN TRỌNG ĐẢNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:00:08 11/05/2023 08:00:08 Đã trả kết quả
2 000.06.48.H35-230522-0001 1 LÝ A PHÙNG Thủ tục đăng ký kết hôn 22/05/2023 10:36:50 23/05/2023 08:36:50 Đã trả kết quả
3 000.06.48.H35-230517-0013 1 SÌNH SÚA TÁ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 17/05/2023 15:42:38 24/05/2023 15:42:38 Đã trả kết quả
4 000.06.48.H35-230524-0004 1 LÒ VĂN LƯỢNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:27:12 24/05/2023 15:27:12 Đã trả kết quả
5 000.06.48.H35-230516-0002 1 MÙA A NA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:48:39 17/05/2023 08:48:39 Đã trả kết quả
6 000.06.48.H35-230519-0001 1 LÝ A DÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 08:00:50 19/05/2023 11:00:50 Đã trả kết quả
7 000.06.48.H35-230510-0001 1 LUNG THI HOP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 14:58:40 11/05/2023 07:58:40 Đã trả kết quả
8 000.06.48.H35-230517-0012 1 SÌNH SÚA TÁ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 17/05/2023 15:43:17 24/05/2023 15:43:17 Đã trả kết quả
9 000.06.48.H35-230524-0005 1 LÒ VĂN LƯỢNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:26:59 24/05/2023 15:26:59 Đã trả kết quả
10 000.06.48.H35-230524-0001 1 ĐIÊU CHÍNH MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:27:37 24/05/2023 15:27:37 Đã trả kết quả
11 000.06.48.H35-230517-0001 1 VÀNG A GIA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 13:58:26 17/05/2023 16:58:26 Đã trả kết quả
12 000.06.48.H35-230510-0009 1 LY A KHÁ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 10/05/2023 15:00:54 07/06/2023 15:00:54 Đã trả kết quả
13 000.06.48.H35-230510-0010 1 LY A KHÁ Thủ tục đăng ký kết hôn 10/05/2023 15:01:40 11/05/2023 08:01:40 Đã trả kết quả
14 000.06.48.H35-230517-0014 1 SÌNH SÚA TÁ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 17/05/2023 15:39:50 24/05/2023 15:39:50 Đã trả kết quả
15 000.06.48.H35-230524-0006 1 MÀO THỊ CHÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:26:44 24/05/2023 15:26:44 Đã trả kết quả
16 000.06.48.H35-230525-0002 1 MÀO THỊ CHÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 16:18:18 26/05/2023 09:18:18 Đã trả kết quả
17 000.06.48.H35-230509-0001 1 SÌNH SÚA TÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 14:52:25 10/05/2023 07:52:25 Đã trả kết quả
18 000.06.48.H35-230510-0007 1 HỎ THỊ THÚT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 14:59:23 11/05/2023 07:59:23 Đã trả kết quả
19 000.06.48.H35-230508-0001 1 LÝ THỊ SÙNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 15:31:03 11/05/2023 15:31:03 Đã trả kết quả
20 000.06.48.H35-230524-0002 1 ĐIÊU CHÍNH MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:27:24 24/05/2023 15:27:24 Đã trả kết quả
21 000.06.48.H35-230516-0001 1 TRẦN TRỌNG ĐẢNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 08:56:33 16/05/2023 13:56:33 Đã trả kết quả
22 000.06.48.H35-230525-0001 1 SÌNH SÚA TÁ Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 16:04:22 26/05/2023 09:04:22 Đã trả kết quả
23 000.06.48.H35-230531-0001 1 VỪ A PHÚA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:12:51 31/05/2023 14:12:51 Đã trả kết quả
24 000.06.48.H35-230529-0001 1 LÝ A THÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 10:36:58 29/05/2023 15:36:58 Đã trả kết quả
25 000.06.48.H35-230530-0001 1 CHẢO MẾ SIỂU Thủ tục đăng ký kết hôn 30/05/2023 09:40:48 31/05/2023 07:40:48 Đã trả kết quả
26 000.06.48.H35-230530-0002 1 CHẢO MẾ SIỂU Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 30/05/2023 09:41:07 27/06/2023 09:41:07 Đã trả kết quả