DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Nậm Hàng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.03.48.H35-230426-0002 1 VỪ THỊ CÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:44:49 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.03.48.H35-230426-0004 1 VÀNG THỊ MỶ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:44:09 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.03.48.H35-230426-0001 1 MÙA A CÁ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:45:21 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.03.48.H35-230426-0006 1 MÙA A TÁ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:42:03 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.03.48.H35-230426-0003 1 VỪ THỊ DUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:44:29 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.03.48.H35-230426-0005 1 LÝ THỊ MỶ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:43:41 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.03.48.H35-230525-0008 1 LÒ VĂN TOÀN Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 25/05/2023 16:18:13 29/06/2023 16:18:13 Đã trả kết quả
8 000.03.48.H35-230526-0002 1 LÒ VĂN CHỚN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 26/05/2023 09:21:54 02/06/2023 09:21:54 Đã trả kết quả
9 000.03.48.H35-230531-0001 1 VÀNG CHỨ TRẺ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:42:09 31/05/2023 14:42:09 Đã trả kết quả
10 000.03.48.H35-230530-0002 1 VỪ THỊ DIA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:32:09 29/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.03.48.H35-230529-0003 1 LÙ THỊ DIỄM Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:31:49 29/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả