DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Nậm Hàng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.03.48.H35-230428-0002 1 MÙA THỊ LỲ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 28/04/2023 08:58:42 31/05/2023 08:58:42 Đã trả kết quả
2 000.03.48.H35-230426-0001 1 MÙA A CÁ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:45:21 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.03.48.H35-230509-0001 1 CÀ VĂN PHIẾN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:16:03 11/05/2023 08:16:03 Đã trả kết quả
4 000.03.48.H35-230518-0002 1 LÒ THỊ GIANG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 16:53:12 22/05/2023 16:53:12 Đã trả kết quả
5 000.03.48.H35-230525-0003 1 VỪ A DỐNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:34:25 25/05/2023 15:34:25 Đã trả kết quả
6 000.03.48.H35-230512-0002 1 LÙ THI THUYÊN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 07:39:40 17/05/2023 07:39:40 Đã trả kết quả
7 000.03.48.H35-230525-0001 1 KHOÀNG VĂN KHAN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 08:25:08 29/05/2023 08:25:08 Đã trả kết quả
8 000.03.48.H35-230515-0001 1 LÒ THỊ CHANH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 08:44:22 17/05/2023 08:44:22 Đã trả kết quả
9 000.03.48.H35-230519-0001 1 LÝ THỊ CHỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:49:42 19/05/2023 14:49:42 Đã trả kết quả
10 000.03.48.H35-230525-0007 1 LÒ VĂN CHỚN Thủ tục đăng ký khai tử 25/05/2023 14:33:17 26/05/2023 07:33:17 Đã trả kết quả
11 000.03.48.H35-230518-0001 1 MÙA A LỬ Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:00:44 19/05/2023 07:00:44 Đã trả kết quả
12 000.03.48.H35-230504-0002 1 LÒ VĂN ÚY Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 13:35:46 05/05/2023 09:35:46 Đã trả kết quả
13 000.03.48.H35-230511-0003 1 KHOÀNG VĂN THIỆN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:39:35 15/05/2023 15:39:35 Đã trả kết quả
14 000.03.48.H35-230510-0002 1 MÙA A CHU Thủ tục đăng ký kết hôn 10/05/2023 16:06:38 11/05/2023 09:06:38 Đã trả kết quả
15 000.03.48.H35-230517-0002 1 MÙA A LA Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 13:54:46 17/05/2023 16:54:46 Đã trả kết quả
16 000.03.48.H35-230517-0005 1 SÙNG THỊ DÚA Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:23:19 18/05/2023 09:23:19 Đã trả kết quả
17 000.03.48.H35-230524-0002 1 TRƯƠNG THỊ DUNG Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 13:51:25 26/05/2023 13:51:25 Đã trả kết quả
18 000.03.48.H35-230524-0001 1 CÀ THỊ HẠNH Thủ tục đăng ký kết hôn 24/05/2023 10:13:27 25/05/2023 08:13:27 Đã trả kết quả
19 000.03.48.H35-230524-0003 1 CÀ VĂN PHIẾN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 13:52:23 26/05/2023 13:52:23 Đã trả kết quả
20 000.03.48.H35-230524-0004 1 MÀO THỊ NGỚN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 13:53:03 26/05/2023 13:53:03 Đã trả kết quả
21 000.03.48.H35-230517-0003 1 LÒ THỊ TUYẾT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:08:44 18/05/2023 08:08:44 Đã trả kết quả
22 000.03.48.H35-230504-0003 1 TAO VĂN NGUYỆN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 13:37:04 04/05/2023 16:37:04 Đã trả kết quả
23 000.03.48.H35-230505-0002 1 LÝ THỊ HẢO Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:18:26 08/05/2023 08:18:26 Đã trả kết quả
24 000.03.48.H35-230522-0002 1 LÒ THỊ NĂM Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:50:09 23/05/2023 07:50:09 Đã trả kết quả
25 000.03.48.H35-230522-0001 1 VƯƠNG THỊ NGA Thủ tục đăng ký kết hôn 22/05/2023 08:27:54 22/05/2023 16:27:54 Đã trả kết quả
26 000.03.48.H35-230509-0002 1 CÀ VĂN PHIẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 08:17:49 09/05/2023 11:17:49 Đã trả kết quả
27 000.03.48.H35-230515-0002 1 VÀNG CHỨ TRẺ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 14:23:49 16/05/2023 07:23:49 Đã trả kết quả
28 000.03.48.H35-230512-0003 1 VÀNG CHỨ TRẺ Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 07:43:31 17/05/2023 07:43:31 Đã trả kết quả
29 000.03.48.H35-230517-0001 1 LÒ THỊ SƠ Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 13:54:13 19/05/2023 13:54:13 Đã trả kết quả
30 000.03.48.H35-230523-0002 1 LÒ VĂN HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 10:46:01 23/05/2023 15:46:01 Đã trả kết quả
31 000.03.48.H35-230508-0001 1 LÝ THỊ XẾ Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:21:13 09/05/2023 08:21:13 Đã trả kết quả
32 000.03.48.H35-230523-0001 1 PÀN VĂN EN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 10:45:32 23/05/2023 15:45:32 Đã trả kết quả
33 000.03.48.H35-230526-0003 1 KHOÀNG VĂN BỀN Thủ tục đăng ký kết hôn 26/05/2023 09:29:41 29/05/2023 07:29:41 Đã trả kết quả
34 000.03.48.H35-230526-0004 1 PHẠM NGỌC ƯỚC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 09:56:56 26/05/2023 14:56:56 Đã trả kết quả
35 000.03.48.H35-230510-0001 1 LÒ CÔNG THANH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 14:54:47 12/05/2023 14:54:47 Đã trả kết quả
36 000.03.48.H35-230525-0002 1 CÀ VĂN PHIẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 08:25:37 25/05/2023 11:25:37 Đã trả kết quả
37 000.03.48.H35-230504-0001 1 LÒ THỊ HẠNH Thủ tục đăng ký lại khai sinh 04/05/2023 13:34:42 09/05/2023 13:34:42 Đã trả kết quả
38 000.03.48.H35-230505-0001 1 LÝ THỊ HẢO Thủ tục đăng ký kết hôn 05/05/2023 10:17:41 08/05/2023 08:17:41 Đã trả kết quả
39 000.03.48.H35-230512-0001 1 PÀN THỊ HOẠT Thủ tục đăng ký kết hôn 12/05/2023 10:22:56 15/05/2023 08:22:56 Đã trả kết quả
40 000.03.48.H35-230517-0004 1 LÒ VĂN HUYỀN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 15:54:30 19/05/2023 15:54:30 Đã trả kết quả
41 000.03.48.H35-230519-0002 1 LÒ THỊ NƠI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 15:49:28 22/05/2023 08:49:28 Đã trả kết quả
42 000.03.48.H35-230526-0001 1 CÀ VĂN PHIẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 09:29:12 26/05/2023 14:29:12 Đã trả kết quả
43 000.03.48.H35-230525-0005 1 LÒ VĂN DƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:36:15 25/05/2023 15:36:15 Đã trả kết quả
44 000.03.48.H35-230522-0003 1 KHOÀNG VĂN THỎA Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 16:17:08 24/05/2023 16:17:08 Đã trả kết quả
45 000.03.48.H35-230525-0004 1 MÀO THỊ NGỚN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:34:59 25/05/2023 15:34:59 Đã trả kết quả
46 000.03.48.H35-230525-0006 1 LÒ VĂN DƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:36:46 25/05/2023 15:36:46 Đã trả kết quả
47 000.03.48.H35-230511-0001 1 MÙA A SÍNH Thủ tục đăng ký khai sinh 11/05/2023 13:30:37 12/05/2023 09:30:00 Đã trả kết quả
48 000.03.48.H35-230511-0002 1 KHOÀNG THỊ LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 13:31:53 11/05/2023 16:31:53 Đã trả kết quả
49 000.03.48.H35-230508-0002 1 VÀNG CỐ BÍCH Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 13:32:25 09/05/2023 09:32:25 Đã trả kết quả
50 000.03.48.H35-230508-0003 1 LÒ VĂN THỊNH Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:41:09 09/05/2023 08:41:09 Đã trả kết quả
51 000.03.48.H35-230529-0001 1 VÀNG A SÙNG Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:41:48 29/05/2023 14:41:48 Đã trả kết quả
52 000.03.48.H35-230531-0001 1 VÀNG CHỨ TRẺ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 09:42:09 31/05/2023 14:42:09 Đã trả kết quả
53 000.03.48.H35-230530-0001 1 VÀNG A SÙNG Thủ tục đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:44:06 30/05/2023 16:44:06 Đã trả kết quả
54 000.03.48.H35-230529-0002 1 LÒ THỊ HẬU Thủ tục đăng ký khai tử 29/05/2023 14:54:30 30/05/2023 07:54:30 Đã trả kết quả