DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Nậm Hàng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.03.48.H35-230428-0002 1 MÙA THỊ LỲ Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 28/04/2023 08:58:42 31/05/2023 08:58:42 Đã trả kết quả
2 000.03.48.H35-230426-0002 1 VỪ THỊ CÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:44:49 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.03.48.H35-230426-0004 1 VÀNG THỊ MỶ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:44:09 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.03.48.H35-230426-0001 1 MÙA A CÁ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:45:21 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.03.48.H35-230426-0006 1 MÙA A TÁ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:42:03 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.03.48.H35-230426-0003 1 VỪ THỊ DUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:44:29 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.03.48.H35-230426-0005 1 LÝ THỊ MỶ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 16:43:41 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả