DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Nậm Pì
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI