DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Nậm Pì
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.10.48.H35-230405-0023 1 PÀN VĂN ÍM Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:19:10 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.10.48.H35-230405-0016 1 LẦU A NÙ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:00:58 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.10.48.H35-230405-0021 1 LÒ VĂN HIỆN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:11:13 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.10.48.H35-230405-0020 1 LÒ VĂN XUÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:09:45 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.10.48.H35-230405-0029 1 THÀO A PHỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:32:25 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.10.48.H35-230405-0035 1 VỪ A LỀNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:42:17 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.10.48.H35-230405-0006 1 GIÀNG A CHÈO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:33:09 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.10.48.H35-230405-0022 1 PÀN MINH TRÍ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:15:07 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.10.48.H35-230405-0013 1 HẠNG A SINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:53:52 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.10.48.H35-230405-0003 1 GIÀNG A DÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 20:46:13 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.10.48.H35-230405-0008 1 GIÀNG A TRÚ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:37:22 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.10.48.H35-230405-0015 1 HẠNG A THẮNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:58:17 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.10.48.H35-230405-0027 1 SÙNG A SÚA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:28:58 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.10.48.H35-230405-0028 1 THÀO A DÌNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:29:35 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.10.48.H35-230405-0031 1 THÀO A SÁNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:36:04 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 000.10.48.H35-230405-0017 1 LIỀU A DI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:04:47 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.10.48.H35-230405-0025 1 SÌNH A SÀNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:21:51 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 000.10.48.H35-230405-0030 1 THÀO A SỬ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:33:29 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.10.48.H35-230405-0007 1 GIÀNG A TRÚ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:33:40 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 000.10.48.H35-230405-0009 1 GIÀNG A THANH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:40:20 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.10.48.H35-230405-0019 1 LÒ VĂN BIÊN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:07:44 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 000.10.48.H35-230405-0024 1 LÒ VĂN THANH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:20:21 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 000.10.48.H35-230405-0032 1 THÀO A LỬ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:37:21 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 000.10.48.H35-230405-0002 1 GIÀNG A CHINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 20:39:33 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 000.10.48.H35-230405-0026 1 SÙNG A VÀNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:24:49 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 000.10.48.H35-230405-0014 1 LẦU A SÀNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:57:41 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 000.10.48.H35-230405-0034 1 VÀNG A THÀNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:41:17 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 000.10.48.H35-230405-0010 1 LẦU A THANH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:44:54 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 000.10.48.H35-230405-0033 1 VÀNG A NHÈ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:39:36 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 000.10.48.H35-230405-0005 1 SÙNG A Ứ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:30:29 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 000.10.48.H35-230405-0011 1 HẠNG A THẮNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:50:22 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 000.10.48.H35-230405-0012 1 GIÀNG A PHỒNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:52:57 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 000.10.48.H35-230405-0018 1 LIỀU A TÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:05:03 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 000.10.48.H35-230524-0003 1 GIÀNG XUÂN PHÚC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 14:47:26 25/05/2023 07:47:26 Đã trả kết quả
35 000.10.48.H35-230517-0002 1 HẠNG A CHÚNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 08:53:43 17/05/2023 13:53:43 Đã trả kết quả
36 000.10.48.H35-230519-0001 1 GIÀNG A PHỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 13:32:38 19/05/2023 16:32:38 Đã trả kết quả
37 000.10.48.H35-230511-0002 1 HẢNG A SINH Thủ tục đăng ký khai tử 11/05/2023 09:26:34 11/05/2023 14:26:34 Đã trả kết quả
38 000.10.48.H35-230522-0001 1 GIÀNG A MUA Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:42:59 22/05/2023 16:42:59 Đã trả kết quả
39 000.10.48.H35-230519-0003 1 LÒ THỊ NGA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 14:47:11 22/05/2023 07:47:11 Đã trả kết quả
40 000.10.48.H35-230517-0003 1 HẠNG A CHÚNG Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 08:54:08 17/05/2023 16:54:08 Đã trả kết quả
41 000.10.48.H35-230505-0001 1 GIÀNG XUÂN PHÚC Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:31:04 08/05/2023 14:31:04 Đã trả kết quả
42 000.10.48.H35-230517-0005 1 PÀN VĂN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:48:38 18/05/2023 08:48:38 Đã trả kết quả
43 000.10.48.H35-230508-0002 1 GIÀNG A PHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:11:01 09/05/2023 08:11:01 Đã trả kết quả
44 000.10.48.H35-230516-0002 1 LÒ THỊ NGA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 10:35:37 16/05/2023 15:35:37 Đã trả kết quả
45 000.10.48.H35-230517-0001 1 THÀO A VỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 08:53:25 17/05/2023 13:53:25 Đã trả kết quả
46 000.10.48.H35-230524-0002 1 LÒ THỊ HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 14:46:30 25/05/2023 07:46:30 Đã trả kết quả
47 000.10.48.H35-230526-0003 1 SÙNG A LÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:41:05 26/05/2023 13:41:05 Đã trả kết quả
48 000.10.48.H35-230526-0006 1 GIÀNG A DA Thủ tục đăng ký kết hôn 26/05/2023 09:55:44 29/05/2023 07:55:44 Đã trả kết quả
49 000.10.48.H35-230504-0001 1 PHÀNG A LINH Thủ tục đăng ký khai sinh 04/05/2023 08:41:12 04/05/2023 13:41:12 Đã trả kết quả
50 000.10.48.H35-230504-0002 1 GIÀNG A MỶ Thủ tục đăng ký khai sinh 04/05/2023 09:51:27 04/05/2023 14:51:27 Đã trả kết quả
51 000.10.48.H35-230517-0004 1 THÀO A DÌNH Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:52:43 18/05/2023 08:52:43 Đã trả kết quả
52 000.10.48.H35-230509-0001 1 LÒ THỊ BAY Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 09/05/2023 10:20:08 16/05/2023 10:20:08 Đã trả kết quả
53 000.10.48.H35-230515-0001 1 LÒ THỊ MAI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 14:17:56 18/05/2023 14:17:56 Đã trả kết quả
54 000.10.48.H35-230522-0002 1 LÒ THỊ NGA Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 09:47:34 23/05/2023 07:47:34 Đã trả kết quả
55 000.10.48.H35-230519-0002 1 LÒ VĂN TOAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 13:33:29 19/05/2023 16:33:29 Đã trả kết quả
56 000.10.48.H35-230524-0004 1 VỪ THỊ GIÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 15:43:10 25/05/2023 08:43:10 Đã trả kết quả
57 000.10.48.H35-230526-0010 1 GIÀNG A DA Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:38:18 31/05/2023 10:38:18 Đã trả kết quả
58 000.10.48.H35-230526-0011 1 SÙNG A SỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 15:10:19 29/05/2023 08:10:19 Đã trả kết quả
59 000.10.48.H35-230526-0005 1 GIÀNG A CÚ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:41:28 26/05/2023 13:41:28 Đã trả kết quả
60 000.10.48.H35-230508-0001 1 GIÀNG A PHỪ Thủ tục đăng ký kết hôn 08/05/2023 09:31:34 15/05/2023 09:31:34 Đã trả kết quả
61 000.10.48.H35-230511-0001 1 PÀN VĂN CHEO Thủ tục đăng ký khai sinh 11/05/2023 08:49:28 11/05/2023 16:49:28 Đã trả kết quả
62 000.10.48.H35-230405-0004 1 GIÀNG A HỒNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:24:47 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả