DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Nậm Pì
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.10.48.H35-230405-0020 1 LÒ VĂN XUÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:09:45 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.10.48.H35-230405-0022 1 PÀN MINH TRÍ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:15:07 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.10.48.H35-230405-0013 1 HẠNG A SINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:53:52 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.10.48.H35-230405-0015 1 HẠNG A THẮNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:58:17 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.10.48.H35-230405-0025 1 SÌNH A SÀNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:21:51 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.10.48.H35-230405-0012 1 GIÀNG A PHỒNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:52:57 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả