DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Nậm Pì
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.10.48.H35-230405-0020 1 LÒ VĂN XUÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:09:45 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.10.48.H35-230405-0022 1 PÀN MINH TRÍ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:15:07 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.10.48.H35-230405-0013 1 HẠNG A SINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:53:52 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.10.48.H35-230405-0015 1 HẠNG A THẮNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:58:17 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.10.48.H35-230405-0025 1 SÌNH A SÀNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 22:21:51 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.10.48.H35-230405-0012 1 GIÀNG A PHỒNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/04/2023 21:52:57 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.10.48.H35-230524-0003 1 GIÀNG XUÂN PHÚC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 14:47:26 25/05/2023 07:47:26 Đã trả kết quả
8 000.10.48.H35-230517-0002 1 HẠNG A CHÚNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 08:53:43 17/05/2023 13:53:43 Đã trả kết quả
9 000.10.48.H35-230519-0001 1 GIÀNG A PHỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 13:32:38 19/05/2023 16:32:38 Đã trả kết quả
10 000.10.48.H35-230511-0002 1 HẢNG A SINH Thủ tục đăng ký khai tử 11/05/2023 09:26:34 11/05/2023 14:26:34 Đã trả kết quả
11 000.10.48.H35-230522-0001 1 GIÀNG A MUA Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:42:59 22/05/2023 16:42:59 Đã trả kết quả
12 000.10.48.H35-230519-0003 1 LÒ THỊ NGA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 14:47:11 22/05/2023 07:47:11 Đã trả kết quả
13 000.10.48.H35-230517-0003 1 HẠNG A CHÚNG Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 08:54:08 17/05/2023 16:54:08 Đã trả kết quả
14 000.10.48.H35-230505-0001 1 GIÀNG XUÂN PHÚC Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:31:04 08/05/2023 14:31:04 Đã trả kết quả
15 000.10.48.H35-230517-0005 1 PÀN VĂN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:48:38 18/05/2023 08:48:38 Đã trả kết quả
16 000.10.48.H35-230508-0002 1 GIÀNG A PHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 10:11:01 09/05/2023 08:11:01 Đã trả kết quả
17 000.10.48.H35-230516-0002 1 LÒ THỊ NGA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 10:35:37 16/05/2023 15:35:37 Đã trả kết quả
18 000.10.48.H35-230517-0001 1 THÀO A VỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 08:53:25 17/05/2023 13:53:25 Đã trả kết quả
19 000.10.48.H35-230524-0002 1 LÒ THỊ HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 14:46:30 25/05/2023 07:46:30 Đã trả kết quả
20 000.10.48.H35-230526-0007 1 GIÀNG THỊ DUA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 10:08:02 31/05/2023 10:08:02 Đã trả kết quả
21 000.10.48.H35-230526-0003 1 SÙNG A LÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:41:05 26/05/2023 13:41:05 Đã trả kết quả
22 000.10.48.H35-230526-0006 1 GIÀNG A DA Thủ tục đăng ký kết hôn 26/05/2023 09:55:44 29/05/2023 07:55:44 Đã trả kết quả
23 000.10.48.H35-230526-0009 1 GIÀNG THỊ DUA Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 10:23:50 31/05/2023 10:23:50 Đã trả kết quả
24 000.10.48.H35-230526-0008 1 GIÀNG THỊ DUA Thủ tục đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 10:21:03 31/05/2023 10:21:03 Đã trả kết quả
25 000.10.48.H35-230504-0001 1 PHÀNG A LINH Thủ tục đăng ký khai sinh 04/05/2023 08:41:12 04/05/2023 13:41:12 Đã trả kết quả
26 000.10.48.H35-230504-0002 1 GIÀNG A MỶ Thủ tục đăng ký khai sinh 04/05/2023 09:51:27 04/05/2023 14:51:27 Đã trả kết quả
27 000.10.48.H35-230517-0004 1 THÀO A DÌNH Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:52:43 18/05/2023 08:52:43 Đã trả kết quả
28 000.10.48.H35-230509-0001 1 LÒ THỊ BAY Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 09/05/2023 10:20:08 16/05/2023 10:20:08 Đã trả kết quả
29 000.10.48.H35-230515-0001 1 LÒ THỊ MAI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 14:17:56 18/05/2023 14:17:56 Đã trả kết quả
30 000.10.48.H35-230522-0002 1 LÒ THỊ NGA Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 09:47:34 23/05/2023 07:47:34 Đã trả kết quả
31 000.10.48.H35-230519-0002 1 LÒ VĂN TOAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 13:33:29 19/05/2023 16:33:29 Đã trả kết quả
32 000.10.48.H35-230524-0004 1 VỪ THỊ GIÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 15:43:10 25/05/2023 08:43:10 Đã trả kết quả
33 000.10.48.H35-230526-0010 1 GIÀNG A DA Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:38:18 31/05/2023 10:38:18 Đã trả kết quả
34 000.10.48.H35-230526-0011 1 SÙNG A SỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 15:10:19 29/05/2023 08:10:19 Đã trả kết quả
35 000.10.48.H35-230526-0005 1 GIÀNG A CÚ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:41:28 26/05/2023 13:41:28 Đã trả kết quả
36 000.10.48.H35-230508-0001 1 GIÀNG A PHỪ Thủ tục đăng ký kết hôn 08/05/2023 09:31:34 15/05/2023 09:31:34 Đã trả kết quả
37 000.10.48.H35-230529-0001 1 PÀN VĂN ĐIM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 08:54:41 29/05/2023 13:54:41 Đã trả kết quả
38 000.10.48.H35-230511-0001 1 PÀN VĂN CHEO Thủ tục đăng ký khai sinh 11/05/2023 08:49:28 11/05/2023 16:49:28 Đã trả kết quả