DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Thị trấn Nậm Nhùn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.02.48.H35-230511-0001 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:14:55 11/05/2023 15:14:55 Đã trả kết quả
2 000.02.48.H35-230511-0003 1 ĐÀO TUẤN ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:14:18 11/05/2023 15:14:18 Đã trả kết quả
3 000.02.48.H35-230525-0003 1 LÒ THỊ QUỲNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:41:19 25/05/2023 15:41:19 Đã trả kết quả
4 000.02.48.H35-230525-0006 1 LÒ THỊ QUỲNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:40:26 25/05/2023 15:40:26 Đã trả kết quả
5 000.02.48.H35-230525-0002 1 LÒ THỊ QUỲNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:41:56 25/05/2023 15:41:56 Đã trả kết quả
6 000.02.48.H35-230525-0004 1 LÒ THỊ QUỲNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:41:00 25/05/2023 15:41:00 Đã trả kết quả
7 000.02.48.H35-230525-0007 1 LÒ THỊ QUỲNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:40:07 25/05/2023 15:40:07 Đã trả kết quả
8 000.02.48.H35-230525-0001 1 LÒ THỊ QUỲNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:42:16 25/05/2023 15:42:16 Đã trả kết quả
9 000.02.48.H35-230504-0003 1 LÝ THỊ KIỀU Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:04:26 09/05/2023 10:04:26 Đã trả kết quả
10 000.02.48.H35-230512-0003 1 KHOÀNG THỊ CHIỀU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:32:48 12/05/2023 14:32:48 Đã trả kết quả
11 000.02.48.H35-230511-0010 1 ĐÀO TUẤN ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:16:59 11/05/2023 15:16:59 Đã trả kết quả
12 000.02.48.H35-230511-0017 1 LÝ THỊ LAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:16:39 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
13 000.02.48.H35-230511-0004 1 ĐÀO TUẤN ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:15:19 11/05/2023 15:15:19 Đã trả kết quả
14 000.02.48.H35-230512-0002 1 KHOÀNG THỊ CHIỀU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:32:36 12/05/2023 14:32:36 Đã trả kết quả
15 000.02.48.H35-230505-0005 1 TRẦN THỊ TRANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:21:14 08/05/2023 09:21:14 Đã trả kết quả
16 000.02.48.H35-230511-0016 1 LÝ THỊ LAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:16:29 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
17 000.02.48.H35-230511-0007 1 ĐÀO TUẤN ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:16:12 11/05/2023 15:16:12 Đã trả kết quả
18 000.02.48.H35-230511-0002 1 NGUYỄN THỊ HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:14:35 11/05/2023 15:14:35 Đã trả kết quả
19 000.02.48.H35-230511-0011 1 NGUYỄN VĂN DỰC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:17:10 11/05/2023 15:17:10 Đã trả kết quả
20 000.02.48.H35-230511-0014 1 LÝ THỊ LAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:16:05 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
21 000.02.48.H35-230524-0001 1 KHOÀNG VĂN QUY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 09:18:19 29/05/2023 09:18:19 Đã trả kết quả
22 000.02.48.H35-230509-0001 1 ĐINH THỊ QUÝN Thủ tục đăng ký khai tử 09/05/2023 16:29:25 10/05/2023 09:29:25 Đã trả kết quả
23 000.02.48.H35-230511-0012 1 NGUYỄN VĂN DỰC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:17:20 11/05/2023 15:17:20 Đã trả kết quả
24 000.02.48.H35-230508-0003 1 LÒ THỊ THÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:17:36 08/05/2023 15:17:36 Đã trả kết quả
25 000.02.48.H35-230511-0005 1 ĐÀO TUẤN ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:15:47 11/05/2023 15:15:47 Đã trả kết quả
26 000.02.48.H35-230504-0001 1 KHOÀNG THỊ THƯƠNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:03:59 09/05/2023 10:03:59 Đã trả kết quả
27 000.02.48.H35-230504-0004 1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:04:38 09/05/2023 10:04:38 Đã trả kết quả
28 000.02.48.H35-230508-0004 1 NGUYỄN THỊ LOAN Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 10:17:00 11/05/2023 10:17:00 Đã trả kết quả
29 000.02.48.H35-230505-0002 1 LÒ THỊ MINH HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:20:36 08/05/2023 09:20:36 Đã trả kết quả
30 000.02.48.H35-230508-0005 1 LÊ DOÃN TRUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:35:25 08/05/2023 15:35:25 Đã trả kết quả
31 000.02.48.H35-230512-0004 1 KHOÀNG THỊ CHIỀU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:33:00 12/05/2023 14:33:00 Đã trả kết quả
32 000.02.48.H35-230511-0018 1 LÝ THỊ LAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:16:51 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
33 000.02.48.H35-230525-0005 1 LÒ THỊ QUỲNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 10:40:40 25/05/2023 15:40:40 Đã trả kết quả
34 000.02.48.H35-230511-0013 1 LÝ THỊ LAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:15:53 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
35 000.02.48.H35-230511-0009 1 ĐÀO TUẤN ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:16:45 11/05/2023 15:16:45 Đã trả kết quả
36 000.02.48.H35-230504-0002 1 LÝ THỊ KIỀU Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:04:14 09/05/2023 10:04:14 Đã trả kết quả
37 000.02.48.H35-230505-0001 1 LÝ THỊ HẢO Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:18:56 10/05/2023 09:18:56 Đã trả kết quả
38 000.02.48.H35-230505-0006 1 TRẦN THỊ TRANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:21:26 08/05/2023 09:21:26 Đã trả kết quả
39 000.02.48.H35-230505-0003 1 LÒ THỊ MINH HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:20:47 08/05/2023 09:20:47 Đã trả kết quả
40 000.02.48.H35-230511-0008 1 ĐÀO TUẤN ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:16:24 11/05/2023 15:16:24 Đã trả kết quả
41 000.02.48.H35-230508-0001 1 LÒ THỊ THÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:17:13 08/05/2023 15:17:13 Đã trả kết quả
42 000.02.48.H35-230512-0001 1 HOÀNG VĂN LÃM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:32:23 12/05/2023 14:32:23 Đã trả kết quả
43 000.02.48.H35-230505-0004 1 TRẦN THỊ TRANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 16:21:01 08/05/2023 09:21:01 Đã trả kết quả
44 000.02.48.H35-230511-0015 1 LÝ THỊ LAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 17:16:16 12/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
45 000.02.48.H35-230511-0006 1 ĐÀO TUẤN ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 10:15:59 11/05/2023 15:15:59 Đã trả kết quả
46 000.02.48.H35-230508-0002 1 LÒ THỊ THÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:17:26 08/05/2023 15:17:26 Đã trả kết quả