DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Nậm Manh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.04.48.H35-230410-0003 1 SÙNG A SO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 08:07:18 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.04.48.H35-230410-0004 1 SÙNG A SO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 08:04:09 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.04.48.H35-230412-0006 1 SÙNG A SO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 11:04:19 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.04.48.H35-230410-0005 1 SÙNG A SO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 08:03:17 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.04.48.H35-230427-0001 1 CHÁ A CHÍNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 27/04/2023 09:57:18 09/05/2023 09:57:18 Đã trả kết quả
6 000.04.48.H35-230410-0002 1 SÙNG A SO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/04/2023 08:07:37 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.04.48.H35-230505-0001 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:30:03 05/05/2023 15:30:03 Đã trả kết quả
8 000.04.48.H35-230522-0002 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:43:57 23/05/2023 09:43:57 Đã trả kết quả
9 000.04.48.H35-230508-0003 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:57:19 08/05/2023 16:57:19 Đã trả kết quả
10 000.04.48.H35-230508-0001 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:58:23 08/05/2023 16:58:23 Đã trả kết quả
11 000.04.48.H35-230516-0004 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 10:22:32 16/05/2023 15:22:32 Đã trả kết quả
12 000.04.48.H35-230522-0001 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký kết hôn 22/05/2023 16:44:16 23/05/2023 14:44:16 Đã trả kết quả
13 000.04.48.H35-230508-0006 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 13:56:19 08/05/2023 16:56:19 Đã trả kết quả
14 000.04.48.H35-230508-0005 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 13:56:38 08/05/2023 16:56:38 Đã trả kết quả
15 000.04.48.H35-230522-0005 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:42:58 23/05/2023 09:42:58 Đã trả kết quả
16 000.04.48.H35-230508-0004 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:56:53 08/05/2023 16:56:53 Đã trả kết quả
17 000.04.48.H35-230516-0003 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 10:25:34 16/05/2023 15:25:34 Đã trả kết quả
18 000.04.48.H35-230516-0002 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 10:22:57 16/05/2023 15:22:57 Đã trả kết quả
19 000.04.48.H35-230522-0004 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:43:16 23/05/2023 09:43:16 Đã trả kết quả
20 000.04.48.H35-230522-0003 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:43:36 23/05/2023 09:43:36 Đã trả kết quả
21 000.04.48.H35-230508-0007 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 13:55:46 08/05/2023 16:55:46 Đã trả kết quả
22 000.04.48.H35-230505-0003 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:29:12 05/05/2023 15:29:12 Đã trả kết quả
23 000.04.48.H35-230522-0006 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:42:36 23/05/2023 09:42:36 Đã trả kết quả
24 000.04.48.H35-230516-0001 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:25:09 16/05/2023 15:25:09 Đã trả kết quả
25 000.04.48.H35-230508-0002 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:58:09 08/05/2023 16:58:09 Đã trả kết quả