DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Nậm Manh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.04.48.H35-230427-0001 1 CHÁ A CHÍNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 27/04/2023 09:57:18 09/05/2023 09:57:18 Đã trả kết quả