DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Nậm Manh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.04.48.H35-230427-0001 1 CHÁ A CHÍNH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 27/04/2023 09:57:18 09/05/2023 09:57:18 Đã trả kết quả
2 000.04.48.H35-230505-0001 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:30:03 05/05/2023 15:30:03 Đã trả kết quả
3 000.04.48.H35-230522-0002 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:43:57 23/05/2023 09:43:57 Đã trả kết quả
4 000.04.48.H35-230508-0003 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:57:19 08/05/2023 16:57:19 Đã trả kết quả
5 000.04.48.H35-230508-0001 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:58:23 08/05/2023 16:58:23 Đã trả kết quả
6 000.04.48.H35-230516-0004 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 10:22:32 16/05/2023 15:22:32 Đã trả kết quả
7 000.04.48.H35-230522-0001 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký kết hôn 22/05/2023 16:44:16 23/05/2023 14:44:16 Đã trả kết quả
8 000.04.48.H35-230508-0006 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 13:56:19 08/05/2023 16:56:19 Đã trả kết quả
9 000.04.48.H35-230508-0005 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 13:56:38 08/05/2023 16:56:38 Đã trả kết quả
10 000.04.48.H35-230522-0005 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:42:58 23/05/2023 09:42:58 Đã trả kết quả
11 000.04.48.H35-230508-0004 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:56:53 08/05/2023 16:56:53 Đã trả kết quả
12 000.04.48.H35-230516-0003 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 10:25:34 16/05/2023 15:25:34 Đã trả kết quả
13 000.04.48.H35-230516-0002 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 10:22:57 16/05/2023 15:22:57 Đã trả kết quả
14 000.04.48.H35-230522-0004 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:43:16 23/05/2023 09:43:16 Đã trả kết quả
15 000.04.48.H35-230522-0003 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:43:36 23/05/2023 09:43:36 Đã trả kết quả
16 000.04.48.H35-230508-0007 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 13:55:46 08/05/2023 16:55:46 Đã trả kết quả
17 000.04.48.H35-230505-0003 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:29:12 05/05/2023 15:29:12 Đã trả kết quả
18 000.04.48.H35-230522-0006 1 VÀNG A CHO Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 16:42:36 23/05/2023 09:42:36 Đã trả kết quả
19 000.04.48.H35-230516-0001 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:25:09 16/05/2023 15:25:09 Đã trả kết quả
20 000.04.48.H35-230508-0002 1 HẠNG THỊ LỲ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:58:09 08/05/2023 16:58:09 Đã trả kết quả