DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Bản Lang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.11.46.H35-230223-0001 1 TẨN THỊ THƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/02/2023 08:17:54 27/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.11.46.H35-230223-0006 1 LÝ XA SẦU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/02/2023 08:55:16 27/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.11.46.H35-230223-0008 1 LÒ VĂN THI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/02/2023 09:17:01 27/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.11.46.H35-230224-0004 1 PHÀN A DÈM Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 24/02/2023 09:02:57 28/03/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.11.46.H35-230322-0001 1 LÝ LỞ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/03/2023 08:00:39 21/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.11.46.H35-230321-0005 1 CHẺO LÁO SỬ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/03/2023 09:12:37 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.11.46.H35-230320-0005 1 TAO THỊ TUYẾT Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/03/2023 15:51:32 19/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.11.46.H35-230317-0002 1 CHANG SAN MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/03/2023 14:22:34 18/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.11.46.H35-230317-0005 1 VÀNG VĂN MÔN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/03/2023 14:23:13 18/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.11.46.H35-230317-0003 1 LÝ CHÀO MÌN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/03/2023 14:22:50 18/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.11.46.H35-230515-0007 1 TAO THỊ THANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:18:11 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.11.46.H35-230510-0002 1 LÝ XA PHIÊU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 09:15:44 11/05/2023 07:15:44 Đã trả kết quả
13 000.11.46.H35-230515-0004 1 LÀNH THỊ XÔN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:19:02 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.11.46.H35-230515-0002 1 LÙ THỊ HƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:15:51 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.11.46.H35-230510-0001 1 TẨN SỬ MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 09:15:57 11/05/2023 07:15:57 Đã trả kết quả
16 000.11.46.H35-230504-0003 1 MÀO THỊ THI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:17:16 05/05/2023 14:17:16 Đã trả kết quả
17 000.11.46.H35-230504-0004 1 MÀO THỊ THI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:17:03 05/05/2023 14:17:03 Đã trả kết quả
18 000.11.46.H35-230515-0005 1 012048002049 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:18:27 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.11.46.H35-230321-0008 1 TẨN LÁO LỞ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 21/03/2023 15:32:23 20/04/2023 17:30:00 Đã trả kết quả