DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Bản Lang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.11.46.H35-230512-0003 1 LÝ VẦN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 11:05:08 15/05/2023 09:05:08 Đang xử lý
2 000.11.46.H35-230510-0008 1 VÀNG VĂN SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:23:02 11/05/2023 11:23:02 Đang xử lý
3 000.11.46.H35-230516-0001 1 LÝ A HỢP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:48:38 17/05/2023 14:48:38 Đang xử lý
4 000.11.46.H35-230515-0006 1 TẨN CHỈN NGAN Thủ tục đăng ký khai tử 15/05/2023 08:57:39 17/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
5 000.11.46.H35-230515-0007 1 TAO THỊ THANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:18:11 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.11.46.H35-230517-0001 1 CAO THỊ MAI THƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 09:44:35 18/05/2023 07:44:35 Đang xử lý
7 000.11.46.H35-230516-0006 1 LÝ A LÌN Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:37:14 19/05/2023 15:37:14 Đang xử lý
8 000.11.46.H35-230523-0002 1 TẨN LÁO TẢ Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 23/05/2023 16:20:53 26/05/2023 16:20:53 Đang xử lý
9 000.11.46.H35-230517-0003 1 LÀNH VĂN TÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:53:43 18/05/2023 13:53:43 Đang xử lý
10 000.11.46.H35-230510-0003 1 LÒ THỊ TINH Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 15:00:28 15/05/2023 15:00:28 Đang xử lý
11 000.11.46.H35-230505-0001 1 PHÀN THỊ HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 10:54:38 08/05/2023 08:54:38 Đang xử lý
12 000.11.46.H35-230516-0005 1 LÝ XUÂN CƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:49:23 17/05/2023 14:49:23 Đang xử lý
13 000.11.46.H35-230509-0002 1 VÀNG THỊ VUI Thủ tục đăng ký kết hôn 09/05/2023 10:41:28 16/05/2023 10:41:28 Đang xử lý
14 000.11.46.H35-230516-0004 1 LÝ A LÌN Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:37:40 19/05/2023 15:37:40 Đang xử lý
15 000.11.46.H35-230510-0002 1 LÝ XA PHIÊU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 09:15:44 11/05/2023 07:15:44 Đã trả kết quả
16 000.11.46.H35-230515-0004 1 LÀNH THỊ XÔN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:19:02 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.11.46.H35-230515-0011 1 LÝ A LÌN Thủ tục đăng ký kết hôn 15/05/2023 16:42:19 22/05/2023 16:42:19 Đang xử lý
18 000.11.46.H35-230515-0002 1 LÙ THỊ HƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:15:51 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.11.46.H35-230516-0002 1 LÝ A HỢP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:48:56 17/05/2023 14:48:56 Đang xử lý
20 000.11.46.H35-230515-0008 1 LÝ CHỈN MINH Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 07:50:17 19/05/2023 07:50:17 Đang xử lý
21 000.11.46.H35-230523-0001 1 HOÀNG VĂN TÀI Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 09:02:18 30/05/2023 09:02:18 Đang xử lý
22 000.11.46.H35-230518-0001 1 PHÀN U MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 18/05/2023 15:12:10 25/05/2023 15:12:10 Đang xử lý
23 000.11.46.H35-230523-0004 1 PHÀN TẢ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 23/05/2023 17:00:33 30/05/2023 17:00:33 Đang xử lý
24 000.11.46.H35-230517-0005 1 VÀNG THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:53:16 18/05/2023 13:53:16 Đang xử lý
25 000.11.46.H35-230510-0004 1 VÀNG VĂN SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:21:09 11/05/2023 11:21:09 Đang xử lý
26 000.11.46.H35-230518-0003 1 LÝ THỊ KIM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 16:56:03 19/05/2023 14:56:03 Đang xử lý
27 000.11.46.H35-230504-0002 1 VÀNG THỊ HINH Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 15:57:38 09/05/2023 15:57:38 Đang xử lý
28 000.11.46.H35-230505-0002 1 LÒ VĂN DŨNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 10:54:10 08/05/2023 08:54:10 Đang xử lý
29 000.11.46.H35-230508-0002 1 XẺ VĂN TRUNG Thủ tục đăng ký kết hôn 08/05/2023 15:28:04 15/05/2023 15:28:04 Đang xử lý
30 000.11.46.H35-230512-0001 1 PHÀN LỞ MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 11:05:39 15/05/2023 09:05:39 Đang xử lý
31 000.11.46.H35-230510-0005 1 VÀNG VĂN SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:20:51 11/05/2023 11:20:51 Đang xử lý
32 000.11.46.H35-230512-0002 1 PHÀN LỞ MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 11:05:27 15/05/2023 09:05:27 Đang xử lý
33 000.11.46.H35-230517-0004 1 LÀNH VĂN TÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:53:30 18/05/2023 13:53:30 Đang xử lý
34 000.11.46.H35-230518-0002 1 LÝ THỊ KIM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 16:56:24 19/05/2023 14:56:24 Đang xử lý
35 000.11.46.H35-230517-0002 1 LÝ XA SỬU Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 10:21:51 22/05/2023 10:21:51 Đang xử lý
36 000.11.46.H35-230516-0003 1 VÀNG VẦN TRỌNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:49:08 17/05/2023 14:49:08 Đang xử lý
37 000.11.46.H35-230517-0006 1 VÀNG THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:53:03 18/05/2023 13:53:03 Đang xử lý
38 000.11.46.H35-230523-0003 1 TẨN LÁO TẢ Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 16:21:10 26/05/2023 16:21:10 Đang xử lý
39 000.11.46.H35-230523-0005 1 HOÀNG VĂN TÀI Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 17:00:45 26/05/2023 17:00:45 Đang xử lý
40 000.11.46.H35-230519-0003 1 LÀNH THỊ LƯU Thủ tục đăng ký kết hôn 19/05/2023 15:38:29 26/05/2023 15:38:29 Đang xử lý
41 000.11.46.H35-230510-0001 1 TẨN SỬ MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 09:15:57 11/05/2023 07:15:57 Đã trả kết quả
42 000.11.46.H35-230509-0003 1 LÝ THỊ KIM Thủ tục đăng ký khai tử 09/05/2023 10:41:49 11/05/2023 17:30:00 Đang xử lý
43 000.11.46.H35-230511-0001 1 LÝ XUÂN CƯỜNG Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 11/05/2023 10:41:30 23/05/2023 10:41:30 Đang xử lý
44 000.11.46.H35-230504-0001 1 PHÀN TẢ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 04/05/2023 09:49:07 11/05/2023 09:49:07 Đang xử lý
45 000.11.46.H35-230504-0003 1 MÀO THỊ THI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:17:16 05/05/2023 14:17:16 Đã trả kết quả
46 000.11.46.H35-230510-0007 1 VÀNG VĂN SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:20:07 11/05/2023 11:20:07 Đang xử lý
47 000.11.46.H35-230509-0001 1 LÝ THỊ GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 11:04:34 10/05/2023 09:04:34 Đang xử lý
48 000.11.46.H35-230504-0004 1 MÀO THỊ THI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:17:03 05/05/2023 14:17:03 Đã trả kết quả
49 000.11.46.H35-230510-0006 1 VÀNG VĂN SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:20:35 11/05/2023 11:20:35 Đang xử lý
50 000.11.46.H35-230515-0010 1 HỒ VĂN XUÂN Thủ tục đăng ký khai sinh 15/05/2023 16:26:00 18/05/2023 16:26:00 Đang xử lý
51 000.11.46.H35-230508-0001 1 LÝ THỊ THƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:16:17 09/05/2023 08:16:17 Đang xử lý
52 000.11.46.H35-230515-0005 1 012048002049 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 09:18:27 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
53 000.11.46.H35-230529-0004 1 TẨN LÁO TẢ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 09:39:59 30/05/2023 07:39:59 Đang xử lý
54 000.11.46.H35-230515-0003 1 LÝ VẦN SÀI Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 15/05/2023 09:18:44 22/05/2023 09:18:44 Đang xử lý
55 000.11.46.H35-230516-0008 1 LỪU VĂN BINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 17:02:32 17/05/2023 15:30:00 Đang xử lý
56 000.11.46.H35-230504-0005 1 LÒ VĂN DŨNG Thủ tục đăng ký kết hôn 04/05/2023 16:26:12 11/05/2023 16:26:12 Đang xử lý
57 000.11.46.H35-230529-0002 1 LÒ THỊ THIẾT Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:13:23 05/06/2023 09:13:23 Đang xử lý
58 000.11.46.H35-230529-0001 1 TẨN LÁO TẢ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 09:40:15 30/05/2023 07:40:15 Đang xử lý