DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Dào San
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.46.H35-221209-0001 1 GIÀNG A PHANG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 09/12/2022 15:06:15 16/12/2022 15:06:15 Đã trả kết quả
2 000.09.46.H35-221209-0003 1 SÙNG A LƠ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 09/12/2022 15:14:24 16/12/2022 15:14:24 Đã trả kết quả
3 000.09.46.H35-221209-0002 1 VANG A LƠ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 09/12/2022 15:10:11 16/12/2022 15:10:11 Đã trả kết quả
4 000.09.46.H35-221206-0005 1 GIÀNG A GIAO Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 06/12/2022 10:40:07 13/12/2022 10:40:07 Đã trả kết quả
5 000.09.46.H35-230419-0001 1 CHÂU THỊ DÊ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/04/2023 09:52:58 20/04/2023 07:52:58 Đã trả kết quả
6 000.09.46.H35-230519-0003 1 TƯỞNG VĂN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 08:59:01 19/05/2023 13:59:01 Đã trả kết quả
7 000.09.46.H35-230512-0001 1 DÌ THỊ DI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 08:58:55 12/05/2023 13:58:55 Đã trả kết quả
8 000.09.46.H35-230524-0005 1 CHANG A KHI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 15:09:07 25/05/2023 11:09:07 Đã trả kết quả
9 000.09.46.H35-230526-0001 1 GIÀNG CHÁNG PHỬ Thủ tục đăng ký khai tử 26/05/2023 08:23:55 26/05/2023 16:23:55 Đã trả kết quả
10 000.09.46.H35-230512-0002 1 DÌ A HỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:10:56 12/05/2023 14:10:56 Đã trả kết quả
11 000.09.46.H35-230510-0003 1 HÀNG THỊ CHAY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 14:44:20 11/05/2023 07:44:20 Đã trả kết quả
12 000.09.46.H35-230522-0001 1 PHÀN TẢ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:43:22 22/05/2023 16:43:22 Đã trả kết quả
13 000.09.46.H35-230517-0010 1 VÀNG THỊ MINH QÚY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:56:02 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.09.46.H35-230523-0001 1 GIÀNG THỊ KHƯ Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 09:34:58 24/05/2023 07:34:58 Đã trả kết quả
15 000.09.46.H35-230524-0001 1 GIÀNG THỊ SENG Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:40:58 24/05/2023 16:40:58 Đã trả kết quả
16 000.09.46.H35-230524-0004 1 DÌ A PHỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:54:38 25/05/2023 08:54:38 Đã trả kết quả
17 000.09.46.H35-230524-0003 1 GIÀNG THỊ KHƯ Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:57:23 25/05/2023 08:57:23 Đã trả kết quả
18 000.09.46.H35-230519-0010 1 TƯỞNG VĂN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 10:00:51 19/05/2023 15:00:51 Đã trả kết quả
19 000.09.46.H35-230517-0008 1 TRÙ A PHỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:08:44 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 000.09.46.H35-230517-0009 1 VÀNG A KHOA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:17:10 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.09.46.H35-230524-0002 1 GIÀNG THỊ KHƯ Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:55:56 25/05/2023 08:55:56 Đã trả kết quả
22 000.09.46.H35-230529-0001 1 GIÀNG A PÁO Thủ tục đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:39:41 29/05/2023 16:39:41 Đã trả kết quả
23 000.09.46.H35-230519-0002 1 HOÀNG THỊ HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 08:25:21 19/05/2023 11:25:21 Đã trả kết quả