DANH SÁCH HỒ SƠ QUÁ HẠN THÁNG 05 UBND xã Dào San
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.46.H35-230510-0003 1 HÀNG THỊ CHAY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 14:44:20 11/05/2023 07:44:20 Đã trả kết quả
2 000.11.49.H35-230510-0001 1 VÀNG VĂN THĂNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 10/05/2023 09:31:08 17/05/2023 09:31:08 Đã trả lại dân
3 000.00.11.H35-230405-0047 1 CHÂU A ÉN Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 05/04/2023 17:12:38 10/05/2023 17:12:38 Đã trả lại dân