DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Dào San
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.46.H35-230519-0016 1 SÙNG A CHINH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 19/05/2023 15:36:12 26/05/2023 15:36:12 Đang xử lý
2 000.09.46.H35-230519-0003 1 TƯỞNG VĂN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 08:59:01 19/05/2023 13:59:01 Đã trả kết quả
3 000.09.46.H35-230517-0002 1 HÀNG MAI XIA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:00:19 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
4 000.09.46.H35-230512-0001 1 DÌ THỊ DI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 08:58:55 12/05/2023 13:58:55 Đã trả kết quả
5 000.09.46.H35-230518-0002 1 DÌ BÁCH THẢO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:28:53 19/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
6 000.09.46.H35-230524-0005 1 CHANG A KHI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 15:09:07 25/05/2023 11:09:07 Đã trả kết quả
7 000.09.46.H35-230517-0007 1 VÀNG KỸ NĂNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 13:57:30 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
8 000.09.46.H35-230526-0001 1 GIÀNG CHÁNG PHỬ Thủ tục đăng ký khai tử 26/05/2023 08:23:55 26/05/2023 16:23:55 Đã trả kết quả
9 000.09.46.H35-230519-0007 1 SÙNG THỊ MAO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:39:50 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
10 000.09.46.H35-230512-0002 1 DÌ A HỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:10:56 12/05/2023 14:10:56 Đã trả kết quả
11 000.09.46.H35-230510-0003 1 HÀNG THỊ CHAY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 14:44:20 11/05/2023 07:44:20 Đã trả kết quả
12 000.09.46.H35-230522-0001 1 PHÀN TẢ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:43:22 22/05/2023 16:43:22 Đã trả kết quả
13 000.09.46.H35-230517-0010 1 VÀNG THỊ MINH QÚY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:56:02 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.09.46.H35-230523-0001 1 GIÀNG THỊ KHƯ Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 09:34:58 24/05/2023 07:34:58 Đã trả kết quả
15 000.09.46.H35-230524-0001 1 GIÀNG THỊ SENG Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:40:58 24/05/2023 16:40:58 Đã trả kết quả
16 000.09.46.H35-230524-0004 1 DÌ A PHỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:54:38 25/05/2023 08:54:38 Đã trả kết quả
17 000.09.46.H35-230519-0001 1 LÝ PHỦ DINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 08:26:03 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
18 000.09.46.H35-230524-0003 1 GIÀNG THỊ KHƯ Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:57:23 25/05/2023 08:57:23 Đã trả kết quả
19 000.09.46.H35-230519-0006 1 SÙNG THỊ DINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:26:44 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
20 000.09.46.H35-230519-0010 1 TƯỞNG VĂN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 10:00:51 19/05/2023 15:00:51 Đã trả kết quả
21 000.09.46.H35-230519-0009 1 PHU GIA PHƠ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:59:27 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
22 000.09.46.H35-230519-0004 1 LÒ THỊ CHÔ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:09:13 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
23 000.09.46.H35-230519-0011 1 GIÀNG THỊ MAY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:26:27 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
24 000.09.46.H35-230517-0006 1 VÀNG THỊ CHANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 11:15:45 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
25 000.09.46.H35-230517-0001 1 LÝ BÍCH THƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:50:21 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
26 000.09.46.H35-230517-0008 1 TRÙ A PHỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:08:44 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 000.09.46.H35-230519-0018 1 THÀO A PÁO Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 19/05/2023 15:49:03 26/05/2023 15:49:03 Đang xử lý
28 000.09.46.H35-230517-0009 1 VÀNG A KHOA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:17:10 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 000.09.46.H35-230517-0003 1 PHU A PHÚC Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:15:58 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
30 000.09.46.H35-230522-0002 1 LÝ SEO SAN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 09:11:08 21/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
31 000.09.46.H35-230518-0001 1 VÀNG THỊ HOA ÁNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:20:09 19/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
32 000.09.46.H35-230524-0002 1 GIÀNG THỊ KHƯ Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:55:56 25/05/2023 08:55:56 Đã trả kết quả
33 000.09.46.H35-230510-0001 1 PHU ĐƠ GƠ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:30:44 09/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
34 000.09.46.H35-230510-0002 1 SÙNG THỊ MAO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 10:11:19 09/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
35 000.09.46.H35-230517-0004 1 VÀNG MAY SEN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:24:13 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
36 000.09.46.H35-230519-0008 1 VÀNG A SÚA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:47:45 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
37 000.09.46.H35-230519-0013 1 PHU VẦN SAN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:57:05 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
38 000.09.46.H35-230519-0005 1 MA A KHOA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:17:25 20/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
39 000.09.46.H35-230524-0006 1 TẨN LAO CHIÊU Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 24/05/2023 16:01:15 31/05/2023 16:01:15 Đang xử lý
40 000.09.46.H35-230529-0001 1 GIÀNG A PÁO Thủ tục đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:39:41 29/05/2023 16:39:41 Đã trả kết quả
41 000.09.46.H35-230519-0002 1 HOÀNG THỊ HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 08:25:21 19/05/2023 11:25:21 Đã trả kết quả
42 000.09.46.H35-230517-0005 1 SÙNG A PHÚC Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:33:41 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý