DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Dào San
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.09.46.H35-230419-0001 1 CHÂU THỊ DÊ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/04/2023 09:52:58 20/04/2023 07:52:58 Đã trả kết quả
2 000.09.46.H35-230519-0016 1 SÙNG A CHINH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 19/05/2023 15:36:12 26/05/2023 15:36:12 Đã trả kết quả
3 000.09.46.H35-230519-0003 1 TƯỞNG VĂN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 08:59:01 19/05/2023 13:59:01 Đã trả kết quả
4 000.09.46.H35-230517-0002 1 HÀNG MAI XIA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:00:19 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.09.46.H35-230512-0001 1 DÌ THỊ DI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 08:58:55 12/05/2023 13:58:55 Đã trả kết quả
6 000.09.46.H35-230518-0002 1 DÌ BÁCH THẢO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:28:53 19/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.09.46.H35-230524-0005 1 CHANG A KHI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 15:09:07 25/05/2023 11:09:07 Đã trả kết quả
8 000.09.46.H35-230517-0007 1 VÀNG KỸ NĂNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 13:57:30 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.09.46.H35-230526-0001 1 GIÀNG CHÁNG PHỬ Thủ tục đăng ký khai tử 26/05/2023 08:23:55 26/05/2023 16:23:55 Đã trả kết quả
10 000.09.46.H35-230519-0007 1 SÙNG THỊ MAO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:39:50 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.09.46.H35-230512-0002 1 DÌ A HỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 09:10:56 12/05/2023 14:10:56 Đã trả kết quả
12 000.09.46.H35-230510-0003 1 HÀNG THỊ CHAY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 14:44:20 11/05/2023 07:44:20 Đã trả kết quả
13 000.09.46.H35-230522-0001 1 PHÀN TẢ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:43:22 22/05/2023 16:43:22 Đã trả kết quả
14 000.09.46.H35-230517-0010 1 VÀNG THỊ MINH QÚY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:56:02 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.09.46.H35-230523-0001 1 GIÀNG THỊ KHƯ Thủ tục đăng ký kết hôn 23/05/2023 09:34:58 24/05/2023 07:34:58 Đã trả kết quả
16 000.09.46.H35-230524-0001 1 GIÀNG THỊ SENG Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 08:40:58 24/05/2023 16:40:58 Đã trả kết quả
17 000.09.46.H35-230524-0004 1 DÌ A PHỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 10:54:38 25/05/2023 08:54:38 Đã trả kết quả
18 000.09.46.H35-230519-0001 1 LÝ PHỦ DINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 08:26:03 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.09.46.H35-230524-0003 1 GIÀNG THỊ KHƯ Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:57:23 25/05/2023 08:57:23 Đã trả kết quả
20 000.09.46.H35-230519-0006 1 SÙNG THỊ DINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:26:44 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.09.46.H35-230519-0010 1 TƯỞNG VĂN QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 10:00:51 19/05/2023 15:00:51 Đã trả kết quả
22 000.09.46.H35-230519-0009 1 PHU GIA PHƠ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:59:27 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 000.09.46.H35-230519-0004 1 LÒ THỊ CHÔ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:09:13 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 000.09.46.H35-230519-0011 1 GIÀNG THỊ MAY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:26:27 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 000.09.46.H35-230517-0006 1 VÀNG THỊ CHANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 11:15:45 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 000.09.46.H35-230517-0001 1 LÝ BÍCH THƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:50:21 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 000.09.46.H35-230517-0008 1 TRÙ A PHỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:08:44 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 000.09.46.H35-230519-0018 1 THÀO A PÁO Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 19/05/2023 15:49:03 26/05/2023 15:49:03 Đã trả kết quả
29 000.09.46.H35-230517-0009 1 VÀNG A KHOA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 14:17:10 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 000.09.46.H35-230517-0003 1 PHU A PHÚC Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:15:58 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 000.09.46.H35-230522-0002 1 LÝ SEO SAN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 09:11:08 21/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 000.09.46.H35-230518-0001 1 VÀNG THỊ HOA ÁNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 10:20:09 19/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 000.09.46.H35-230524-0002 1 GIÀNG THỊ KHƯ Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:55:56 25/05/2023 08:55:56 Đã trả kết quả
34 000.09.46.H35-230510-0001 1 PHU ĐƠ GƠ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:30:44 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 000.09.46.H35-230510-0002 1 SÙNG THỊ MAO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 10:11:19 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
36 000.09.46.H35-230517-0004 1 VÀNG MAY SEN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:24:13 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
37 000.09.46.H35-230519-0008 1 VÀNG A SÚA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:47:45 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
38 000.09.46.H35-230519-0013 1 PHU VẦN SAN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 10:57:05 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 000.09.46.H35-230519-0005 1 MA A KHOA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 19/05/2023 09:17:25 20/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
40 000.09.46.H35-230524-0006 1 TẨN LAO CHIÊU Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 24/05/2023 16:01:15 31/05/2023 16:01:15 Đã trả kết quả
41 000.09.46.H35-230529-0001 1 GIÀNG A PÁO Thủ tục đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:39:41 29/05/2023 16:39:41 Đã trả kết quả
42 000.09.46.H35-230519-0002 1 HOÀNG THỊ HUYỀN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 08:25:21 19/05/2023 11:25:21 Đã trả kết quả
43 000.09.46.H35-230517-0005 1 SÙNG A PHÚC Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 10:33:41 16/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
44 000.09.46.H35-230531-0007 1 PHÀNG THỊ KENG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 10:41:33 05/06/2023 10:41:33 Đã trả kết quả
45 000.09.46.H35-230531-0003 1 DÌ THỊ MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 08:12:53 31/05/2023 11:12:53 Đã trả kết quả
46 000.09.46.H35-230531-0005 1 PHÀNG A SÈNG Thủ tục đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:46:30 01/06/2023 08:46:30 Đã trả kết quả
47 000.09.46.H35-230530-0001 1 GIÀNG THỊ TỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 30/05/2023 08:23:41 30/05/2023 11:23:41 Đã trả kết quả
48 000.09.46.H35-230530-0003 1 ĐỖ THỊ HUỆ Thủ tục đăng ký khai sinh 30/05/2023 16:03:42 31/05/2023 14:03:42 Đã trả kết quả
49 000.09.46.H35-230531-0004 1 PHÀNG A SÈNG Thủ tục đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:44:20 01/06/2023 08:44:20 Đã trả kết quả
50 000.09.46.H35-230531-0001 1 DÌ A SÀI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 31/05/2023 07:54:05 31/05/2023 10:54:05 Đã trả kết quả
51 000.09.46.H35-230530-0002 1 CHÂU A DIẾU Thủ tục đăng ký khai sinh 30/05/2023 10:31:45 31/05/2023 08:31:45 Đã trả kết quả
52 000.09.46.H35-230531-0006 1 LÝ LÁO LỞ Thủ tục đăng ký khai sinh 31/05/2023 10:52:03 01/06/2023 08:52:03 Đã trả kết quả
53 000.09.46.H35-230531-0002 1 PHÀNG A SÈNG Thủ tục đăng ký kết hôn 31/05/2023 08:46:05 31/05/2023 16:46:05 Đã trả kết quả