DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Hoang Thèn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.13.46.H35-230509-0005 1 CHANG THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:24:15 10/05/2023 09:24:15 Đã trả kết quả
2 000.13.46.H35-230512-0005 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:18:19 15/05/2023 08:18:19 Đã trả kết quả
3 000.13.46.H35-230512-0004 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:19:04 15/05/2023 08:19:04 Đã trả kết quả
4 000.13.46.H35-230512-0002 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:20:18 15/05/2023 08:20:18 Đã trả kết quả
5 000.13.46.H35-230517-0002 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 09:13:46 17/05/2023 14:13:46 Đã trả kết quả
6 000.13.46.H35-230510-0004 1 TẨN TẢ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 10:38:32 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.13.46.H35-230509-0001 1 CHANG THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:16:54 10/05/2023 09:16:54 Đã trả kết quả
8 000.13.46.H35-230512-0007 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:17:47 15/05/2023 08:17:47 Đã trả kết quả
9 000.13.46.H35-230509-0002 1 CHANG THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:17:21 10/05/2023 09:17:21 Đã trả kết quả
10 000.13.46.H35-230509-0007 1 CHANG THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:28:07 10/05/2023 09:28:07 Đã trả kết quả
11 000.13.46.H35-230510-0003 1 PHÀN XA KINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 10:36:59 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.13.46.H35-230512-0003 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:19:23 15/05/2023 08:19:23 Đã trả kết quả
13 000.13.46.H35-230512-0011 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:16:33 15/05/2023 08:16:33 Đã trả kết quả
14 000.13.46.H35-230509-0004 1 CHANG THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:23:33 10/05/2023 09:23:33 Đã trả kết quả
15 000.13.46.H35-230512-0001 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:20:35 15/05/2023 08:20:35 Đã trả kết quả
16 000.13.46.H35-230512-0009 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:17:12 15/05/2023 08:17:12 Đã trả kết quả
17 000.13.46.H35-230512-0008 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:17:25 15/05/2023 08:17:25 Đã trả kết quả
18 000.13.46.H35-230509-0003 1 CHANG THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:19:27 10/05/2023 09:19:27 Đã trả kết quả
19 000.13.46.H35-230517-0001 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 09:13:59 17/05/2023 14:13:59 Đã trả kết quả
20 000.13.46.H35-230515-0002 1 NÔNG VĂN NGAI Thủ tục đăng ký khai tử 15/05/2023 15:31:40 16/05/2023 13:31:40 Đã trả kết quả
21 000.13.46.H35-230509-0006 1 CHANG THỊ YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:26:30 10/05/2023 09:26:30 Đã trả kết quả
22 000.13.46.H35-230515-0001 1 CHANG A PAO Thủ tục đăng ký khai tử 15/05/2023 08:52:19 15/05/2023 16:52:19 Đã trả kết quả
23 000.13.46.H35-230512-0006 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:18:03 15/05/2023 08:18:03 Đã trả kết quả
24 000.13.46.H35-230512-0010 1 LÝ THANH HOA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:16:55 15/05/2023 08:16:55 Đã trả kết quả
25 000.13.46.H35-230516-0001 1 CHANG TẢ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 16/05/2023 10:27:19 23/05/2023 10:27:19 Đã trả kết quả