DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND xã Hoang Thèn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.13.46.H35-230510-0002 1 TẨN TẢ MẨY Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 10/05/2023 10:13:01 22/05/2023 10:13:01 Đã trả lại dân
2 000.13.46.H35-230510-0001 1 PHÀN XA KINH Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 10/05/2023 10:10:04 22/05/2023 10:10:04 Đã trả lại dân