DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Lản Nhì Thàng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.18.46.H35-230516-0001 1 VÀNG A CA Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:25:29 17/05/2023 07:25:29 Đã trả kết quả
2 000.18.46.H35-230522-0001 1 VÀNG THỊ CÀ Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 10:18:29 26/05/2023 10:18:29 Đã trả kết quả
3 000.18.46.H35-230515-0001 1 TẨN PHẨY SINH Thủ tục đăng ký khai sinh 15/05/2023 15:57:57 16/05/2023 08:57:57 Đã trả kết quả
4 000.18.46.H35-230518-0001 1 PHÀN SUN MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 16:23:27 19/05/2023 14:23:27 Đã trả kết quả
5 000.18.46.H35-230519-0002 1 HOÀNG SỂNH HENG Thủ tục đăng ký khai tử 19/05/2023 14:42:31 22/05/2023 10:42:31 Đã trả kết quả
6 000.18.46.H35-230508-0001 1 PHÀN CAO MỀNH Thủ tục đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:10:38 16/05/2023 09:10:38 Đã trả kết quả
7 000.18.46.H35-230511-0001 1 CHẺO SAN U Thủ tục đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:11:50 16/05/2023 09:11:50 Đã trả kết quả
8 000.18.46.H35-230519-0003 1 PHÀN CÂU MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 19/05/2023 09:29:02 22/05/2023 07:29:02 Đã trả kết quả