DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Mù Sang
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.10.46.H35-230504-0001 1 HẢNG A PHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 04/05/2023 16:16:41 05/05/2023 09:16:41 Đã trả kết quả
2 000.10.46.H35-230523-0001 1 HẢNG A PHUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:30:10 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.10.46.H35-230523-0013 1 LÝ A SANG ( LÝ A VẢNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:27:31 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.10.46.H35-230509-0002 1 GIÀNG A HỒNG Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 09:11:25 10/05/2023 07:11:25 Đã trả kết quả
5 000.10.46.H35-230509-0003 1 VÀNG A DÊ Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 13:57:06 09/05/2023 16:57:06 Đã trả kết quả
6 000.10.46.H35-230523-0012 1 PHÀNG THỊ MAO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:27:53 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.10.46.H35-230523-0008 1 CỨ A SỦNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:28:40 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.10.46.H35-230523-0007 1 VÀNG SÌNH PAO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:28:52 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.10.46.H35-230523-0006 1 VÀNG SÌNH PAO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:29:05 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.10.46.H35-230523-0005 1 HẢNG A SỬ ( HẢNG SINH DÌNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:29:26 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.10.46.H35-230523-0002 1 VÀNG CHINH MÌNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:30:01 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.10.46.H35-230523-0011 1 GIÀNG A QUANG (GIÀNG CHÍ PHONG) Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:28:03 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.10.46.H35-230523-0010 1 GIÀNG A SANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:28:14 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.10.46.H35-230523-0003 1 VÀNG CHINH MÌNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:29:50 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.10.46.H35-230526-0001 1 GIÀNG A SỀNH Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:01:20 29/05/2023 08:01:20 Đã trả kết quả
16 000.10.46.H35-230505-0002 1 VÀNG SÌNH PAO Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:00:29 08/05/2023 07:00:29 Đã trả kết quả
17 000.10.46.H35-230509-0001 1 GIÀNG A HỒNG Thủ tục đăng ký kết hôn 09/05/2023 09:12:10 10/05/2023 07:12:10 Đã trả kết quả
18 000.10.46.H35-230523-0004 1 HẢNG A TRÁNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 20:29:38 22/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.10.46.H35-230505-0004 1 CỨ A SỦNG Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 16:19:38 08/05/2023 09:19:38 Đã trả kết quả
20 000.10.46.H35-230505-0003 1 VÀNG SÌNH PAO Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 05/05/2023 09:02:12 02/06/2023 09:02:12 Đã trả kết quả
21 000.10.46.H35-230505-0001 1 HẢNG A SINH Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 08:25:20 05/05/2023 16:25:20 Đã trả kết quả