DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Mường So
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.00.46.H35.19.10.11.0003 1 NGÔ ANH PHƯƠNG Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 11/10/2019 10:03:57 14/11/2019 10:03:57 Đang xử lý
2 000.16.46.H35-220516-0038 1 HẢNG A LỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2022 15:53:30 17/05/2022 08:53:30 Đang xử lý
3 000.16.46.H35-230228-0001 1 ĐOÀN NGỌC CHÂU Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 28/02/2023 10:08:07 13/07/2023 10:08:07 Đang xử lý
4 000.16.46.H35-230417-0004 1 ĐOÀN NGỌC CHÂU Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 17/04/2023 09:40:05 30/08/2023 09:40:05 Đang xử lý