DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Mường So
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.16.46.H35-230509-0001 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:44:22 11/05/2023 08:44:22 Đã trả kết quả
2 000.16.46.H35-230509-0009 1 HOÀNG THỊ HỒNG LIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 16:58:22 10/05/2023 09:58:22 Đã trả kết quả
3 000.16.46.H35-230516-0003 1 VŨ ĐÌNH HIẾU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 14:45:33 17/05/2023 07:45:33 Đã trả kết quả
4 000.16.46.H35-230525-0002 1 PHÌN HỒNG YẾN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 16:14:24 26/05/2023 14:14:24 Đã trả kết quả
5 000.16.46.H35-230516-0004 1 VŨ ĐÌNH HIẾU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 14:45:02 17/05/2023 07:45:02 Đã trả kết quả
6 000.16.46.H35-230525-0001 1 TRẦN THẾ NGHIỆP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 16:14:45 26/05/2023 09:14:45 Đã trả kết quả
7 000.16.46.H35-230509-0004 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:46:28 11/05/2023 08:46:28 Đã trả kết quả
8 000.16.46.H35-230509-0006 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:48:08 11/05/2023 08:48:08 Đã trả kết quả
9 000.16.46.H35-230509-0002 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:45:02 11/05/2023 08:45:02 Đã trả kết quả
10 000.16.46.H35-230509-0008 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:49:20 11/05/2023 08:49:20 Đã trả kết quả
11 000.16.46.H35-230519-0001 1 VÂN VĂN ĐIỆP Thủ tục đăng ký kết hôn 19/05/2023 09:55:31 19/05/2023 14:55:31 Đã trả kết quả
12 000.16.46.H35-230522-0002 1 TRẦN THẾ NGHIỆP Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 13:55:19 23/05/2023 09:55:19 Đã trả kết quả
13 000.16.46.H35-230510-0003 1 MÀO THỊ BÍCH NGỌC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:33:16 10/05/2023 15:33:16 Đã trả kết quả
14 000.16.46.H35-230512-0001 1 NGUYỄN VĂN TIẾN Thủ tục đăng ký khai sinh 12/05/2023 16:42:39 15/05/2023 14:42:39 Đã trả kết quả
15 000.16.46.H35-230516-0002 1 DÌ PÁO TỦA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 14:24:22 17/05/2023 07:24:22 Đã trả kết quả
16 000.16.46.H35-230505-0006 1 LÒ VĂN THẾM Thủ tục đăng ký khai tử 05/05/2023 14:26:45 08/05/2023 07:26:45 Đã trả kết quả
17 000.16.46.H35-230505-0004 1 GIÀNG CHÚC CHI Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 14:28:29 10/05/2023 14:28:29 Đã trả kết quả
18 000.16.46.H35-230509-0005 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:47:28 11/05/2023 08:47:28 Đã trả kết quả
19 000.16.46.H35-230516-0006 1 LÒ VĂN THANH Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 11:22:58 22/05/2023 11:22:58 Đã trả kết quả
20 000.16.46.H35-230516-0005 1 NGUYỄN VĂN HƯỚNG Thủ tục đăng ký kết hôn 17/05/2023 11:23:41 18/05/2023 09:23:41 Đã trả kết quả
21 000.16.46.H35-230522-0001 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 13:55:33 23/05/2023 09:55:33 Đã trả kết quả
22 000.16.46.H35-230505-0002 1 LÒ VĂN TRUNG Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 14:29:19 08/05/2023 07:29:19 Đã trả kết quả
23 000.16.46.H35-230505-0003 1 LÒ VĂN TRUNG Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 14:30:27 08/05/2023 07:30:27 Đã trả kết quả
24 000.16.46.H35-230509-0007 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:48:39 11/05/2023 08:48:39 Đã trả kết quả
25 000.16.46.H35-230516-0001 1 ĐINH THỊ SÁU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 09:44:20 17/05/2023 07:44:20 Đã trả kết quả
26 000.16.46.H35-230505-0001 1 LÒ HẢI LONG Thủ tục đăng ký kết hôn 05/05/2023 14:30:01 08/05/2023 07:30:01 Đã trả kết quả
27 000.16.46.H35-230508-0002 1 MÀO VĂN TUẤN Thủ tục đăng ký kết hôn 08/05/2023 10:32:58 08/05/2023 15:32:58 Đã trả kết quả
28 000.16.46.H35-230510-0001 1 MÀO THỊ BÍCH NGỌC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:33:46 11/05/2023 08:33:46 Đã trả kết quả
29 000.16.46.H35-230508-0003 1 NGUYỄN VĂN TUYẾN Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 14:54:00 09/05/2023 07:54:00 Đã trả kết quả
30 000.16.46.H35-230510-0002 1 MÀO THỊ BÍCH NGỌC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:33:35 11/05/2023 08:33:35 Đã trả kết quả
31 000.16.46.H35-230512-0002 1 VƯƠNG THANH CƯỜNG Thủ tục đăng ký khai sinh 12/05/2023 16:45:53 15/05/2023 14:45:53 Đã trả kết quả
32 000.16.46.H35-230524-0002 1 LÒ VĂN TRƯỜNG Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 14:56:34 25/05/2023 07:56:34 Đã trả kết quả
33 000.16.46.H35-230524-0001 1 ĐỖ THỊ HÒA Đăng ký lại khai tử 24/05/2023 14:57:11 31/05/2023 14:57:11 Đã trả kết quả
34 000.16.46.H35-230505-0005 1 VÀNG THỊ THẤM Thủ tục đăng ký khai tử 05/05/2023 14:28:10 08/05/2023 10:28:10 Đã trả kết quả
35 000.16.46.H35-230509-0003 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:45:37 11/05/2023 08:45:37 Đã trả kết quả
36 000.16.46.H35-230529-0006 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:20:47 31/05/2023 14:20:47 Đã trả kết quả
37 000.16.46.H35-230529-0005 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:20:18 31/05/2023 14:20:18 Đã trả kết quả
38 000.16.46.H35-230529-0008 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:21:47 31/05/2023 14:21:47 Đã trả kết quả
39 000.16.46.H35-230529-0010 1 TRẦN VĂN CHÍNH Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:24:40 31/05/2023 14:24:40 Đã trả kết quả
40 000.16.46.H35-230530-0003 1 NGUYỄN ĐỨC MAI Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:31:45 01/06/2023 10:31:45 Đã trả kết quả
41 000.16.46.H35-230529-0007 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:21:18 31/05/2023 14:21:18 Đã trả kết quả
42 000.16.46.H35-230530-0001 1 LÒ VĂN HỢP Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:55:54 01/06/2023 09:55:54 Đã trả kết quả
43 000.16.46.H35-230529-0009 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:22:45 31/05/2023 14:22:45 Đã trả kết quả
44 000.16.46.H35-230529-0002 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:18:10 31/05/2023 14:18:10 Đã trả kết quả
45 000.16.46.H35-230529-0003 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:19:11 31/05/2023 14:19:11 Đã trả kết quả
46 000.16.46.H35-230530-0002 1 LƯƠNG VĂN VIỆN Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:58:51 01/06/2023 09:58:51 Đã trả kết quả
47 000.16.46.H35-230529-0004 1 BÙI THỊ THANH THẢO Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 14:19:43 31/05/2023 14:19:43 Đã trả kết quả
48 000.16.46.H35-230529-0001 1 NGUYỄN THỊ THU UYÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 29/05/2023 08:16:41 29/05/2023 16:16:41 Đã trả kết quả