DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Mồ Sì San
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.06.46.H35-230420-0001 1 TẨN CHỈN KIỀU Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 20/04/2023 15:22:43 27/04/2023 15:22:43 Đã trả kết quả
2 000.06.46.H35-230523-0009 1 TẨN MINH QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:02:37 23/05/2023 16:02:37 Đã trả kết quả
3 000.06.46.H35-230510-0001 1 PHÙNG LÁO LỞ Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 10/05/2023 10:49:41 17/05/2023 10:49:41 Đã trả kết quả
4 000.06.46.H35-230523-0002 1 LÝ DIẾU QUANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 07:53:38 23/05/2023 15:53:38 Đã trả kết quả
5 000.06.46.H35-230523-0001 1 TẨN MINH PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 07:52:27 23/05/2023 15:52:27 Đã trả kết quả
6 000.06.46.H35-230523-0003 1 TẨN MINH HIẾU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 07:56:21 23/05/2023 15:56:21 Đã trả kết quả
7 000.06.46.H35-230505-0002 1 CHẺO LÁO TẢ Thủ tục đăng ký kết hôn 05/05/2023 14:17:33 12/05/2023 14:17:33 Đã trả kết quả
8 000.06.46.H35-230523-0004 1 CHẺO MÍ LAI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 07:57:18 23/05/2023 15:57:18 Đã trả kết quả
9 000.06.46.H35-230523-0015 1 QUÁCH THỊ MẦM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:20:30 23/05/2023 16:20:30 Đã trả kết quả
10 000.06.46.H35-230523-0018 1 CHẺO ANH ĐỨC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:24:14 23/05/2023 16:24:14 Đã trả kết quả
11 000.06.46.H35-230523-0006 1 TẨN LỞ MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 07:59:02 23/05/2023 15:59:02 Đã trả kết quả
12 000.06.46.H35-230523-0007 1 TẨN CHỈN THIỆT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:00:27 23/05/2023 16:00:27 Đã trả kết quả
13 000.06.46.H35-230523-0011 1 CHẺO LÁO LỞ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:14:41 23/05/2023 16:14:41 Đã trả kết quả
14 000.06.46.H35-230523-0017 1 PHÀN TIẾN MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:23:09 23/05/2023 16:23:09 Đã trả kết quả
15 000.06.46.H35-230523-0010 1 TẨN LỞ MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:03:26 23/05/2023 16:03:26 Đã trả kết quả
16 000.06.46.H35-230523-0012 1 PHÀN THỊ AN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:15:50 23/05/2023 16:15:50 Đã trả kết quả
17 000.06.46.H35-230523-0014 1 LÝ THANH THỦ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:19:37 23/05/2023 16:19:37 Đã trả kết quả
18 000.06.46.H35-230523-0016 1 TẨN XÈNG LÌN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:21:35 23/05/2023 16:21:35 Đã trả kết quả
19 000.06.46.H35-230523-0008 1 TRẦN QUÝ HIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:01:30 23/05/2023 16:01:30 Đã trả kết quả
20 000.06.46.H35-230523-0019 1 CHẺO NGỌC ÁNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:25:20 23/05/2023 16:25:20 Đã trả kết quả
21 000.06.46.H35-230523-0022 1 VÀNG THỊ LA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:28:04 23/05/2023 16:28:04 Đã trả kết quả
22 000.06.46.H35-230523-0021 1 VÀNG THỊ LA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:27:10 23/05/2023 16:27:10 Đã trả kết quả
23 000.06.46.H35-230505-0003 1 TẨN SỬ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 05/05/2023 14:16:52 10/05/2023 14:16:52 Đã trả kết quả
24 000.06.46.H35-230510-0002 1 CHẺO LÁO TẢ Thủ tục đăng ký khai sinh 12/05/2023 16:36:20 17/05/2023 16:36:20 Đã trả kết quả
25 000.06.46.H35-230523-0020 1 CHẺO THANH VÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:26:16 23/05/2023 16:26:16 Đã trả kết quả
26 000.06.46.H35-230523-0005 1 CHẺO MÍ LAI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 07:58:12 23/05/2023 15:58:12 Đã trả kết quả
27 000.06.46.H35-230523-0013 1 CHẺO LÁO LỞ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 08:17:04 23/05/2023 16:17:04 Đã trả kết quả