DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND xã Nậm Xe
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.00.46.H35.19.09.13.0006 1 HOÀNG VĂN CHƯNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/09/2019 09:34:38 Chờ bổ sung
2 000.17.46.H35-220627-0001 1 LÒ VĂN DINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 27/06/2022 07:47:57 Chờ bổ sung
3 000.17.46.H35-230528-0001 1 PHÀN THỊ HỒNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:40:17 06/06/2023 10:40:17 Đang xử lý