DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Nậm Xe
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.17.46.H35-230425-0003 1 CHANG TUYẾT NHUNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:58:48 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.17.46.H35-230425-0006 1 LÝ TIẾN HUY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:41 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.17.46.H35-230425-0002 1 CHANG ANH QUYÊN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:59:01 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.17.46.H35-230425-0010 1 TẨN A ĐANH Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 25/04/2023 10:56:43 05/05/2023 10:56:43 Đã trả kết quả
5 000.17.46.H35-230425-0008 1 SÙNG THỊ PHUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:11 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.17.46.H35-230425-0007 1 VÀNG ANH DIỆN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:27 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.17.46.H35-230425-0004 1 CHANG THỊ DIỆU NGÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:58:30 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.17.46.H35-230425-0001 1 CHANG A MÁU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:59:16 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.17.46.H35-230425-0009 1 LÝ TẢ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:56:58 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.17.46.H35-230425-0005 1 CHANG DIỆU VY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:54 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.17.46.H35-230425-0011 1 VÀNG PHỦ KHAI Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 25/04/2023 10:56:27 05/05/2023 10:56:27 Đã trả kết quả
12 000.17.46.H35-230517-0002 1 LÒ VĂN NHƯỢNG Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:43:14 18/05/2023 08:43:14 Đã trả kết quả
13 000.17.46.H35-230517-0001 1 LÒ VĂN NHƯỢNG Thủ tục đăng ký kết hôn 17/05/2023 15:44:15 18/05/2023 08:44:15 Đã trả kết quả
14 000.17.46.H35-230510-0001 1 LÒ VĂN ỈM Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 10/05/2023 08:27:22 17/05/2023 08:27:22 Đã trả kết quả
15 000.17.46.H35-230528-0001 1 PHÀN THỊ HỒNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:40:17 06/06/2023 10:40:17 Đã trả kết quả
16 000.17.46.H35-230531-0005 1 PHÀN PHỦ NGAN Thủ tục đăng ký khai tử 31/05/2023 09:34:02 01/06/2023 07:34:02 Đã trả kết quả
17 000.17.46.H35-230529-0001 1 CHẺO LỦ MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 16:56:22 06/06/2023 16:56:22 Đã trả kết quả