DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Nậm Xe
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.17.46.H35-230517-0002 1 LÒ VĂN NHƯỢNG Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:43:14 18/05/2023 08:43:14 Đã trả kết quả
2 000.17.46.H35-230517-0001 1 LÒ VĂN NHƯỢNG Thủ tục đăng ký kết hôn 17/05/2023 15:44:15 18/05/2023 08:44:15 Đã trả kết quả
3 000.17.46.H35-230510-0001 1 LÒ VĂN ỈM Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 10/05/2023 08:27:22 17/05/2023 08:27:22 Đã trả kết quả
4 000.17.46.H35-230528-0001 1 PHÀN THỊ HỒNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:40:17 06/06/2023 10:40:17 Đang xử lý