DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Nậm Xe
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.17.46.H35-230517-0002 1 LÒ VĂN NHƯỢNG Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:43:14 18/05/2023 08:43:14 Đã trả kết quả
2 000.17.46.H35-230517-0001 1 LÒ VĂN NHƯỢNG Thủ tục đăng ký kết hôn 17/05/2023 15:44:15 18/05/2023 08:44:15 Đã trả kết quả
3 000.17.46.H35-230510-0001 1 LÒ VĂN ỈM Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 10/05/2023 08:27:22 17/05/2023 08:27:22 Đã trả kết quả
4 000.17.46.H35-230528-0001 1 PHÀN THỊ HỒNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:40:17 06/06/2023 10:40:17 Đã trả kết quả
5 000.17.46.H35-230531-0003 1 CHANG THỊ PHƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:01:02 30/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.17.46.H35-230531-0002 1 SẦN THỊ LIẾN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:01:41 30/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.17.46.H35-230531-0001 1 PHÀN ANH CHIẾN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:03:18 30/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.17.46.H35-230531-0005 1 PHÀN PHỦ NGAN Thủ tục đăng ký khai tử 31/05/2023 09:34:02 01/06/2023 07:34:02 Đã trả kết quả
9 000.17.46.H35-230531-0004 1 DÌ THỊ DINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 08:59:55 30/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.17.46.H35-230529-0001 1 CHẺO LỦ MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 16:56:22 06/06/2023 16:56:22 Đã trả kết quả