DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Nậm Xe
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.00.46.H35.19.09.13.0006 1 HOÀNG VĂN CHƯNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/09/2019 09:34:38 Chờ bổ sung
2 000.17.46.H35-220627-0001 1 LÒ VĂN DINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 27/06/2022 07:47:57 Chờ bổ sung
3 000.17.46.H35-230425-0003 1 CHANG TUYẾT NHUNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:58:48 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.17.46.H35-230425-0006 1 LÝ TIẾN HUY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:41 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.17.46.H35-230425-0002 1 CHANG ANH QUYÊN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:59:01 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.17.46.H35-230425-0008 1 SÙNG THỊ PHUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:11 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.17.46.H35-230425-0007 1 VÀNG ANH DIỆN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:27 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.17.46.H35-230425-0004 1 CHANG THỊ DIỆU NGÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:58:30 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.17.46.H35-230425-0001 1 CHANG A MÁU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:59:16 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.17.46.H35-230425-0009 1 LÝ TẢ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:56:58 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.17.46.H35-230425-0005 1 CHANG DIỆU VY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:54 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả