DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND xã Nậm Xe
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.17.46.H35-230425-0003 1 CHANG TUYẾT NHUNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:58:48 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.17.46.H35-230425-0006 1 LÝ TIẾN HUY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:41 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.17.46.H35-230425-0002 1 CHANG ANH QUYÊN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:59:01 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.17.46.H35-230425-0008 1 SÙNG THỊ PHUA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:11 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.17.46.H35-230425-0007 1 VÀNG ANH DIỆN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:27 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.17.46.H35-230425-0004 1 CHANG THỊ DIỆU NGÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:58:30 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.17.46.H35-230425-0001 1 CHANG A MÁU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:59:16 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.17.46.H35-230425-0009 1 LÝ TẢ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:56:58 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.17.46.H35-230425-0005 1 CHANG DIỆU VY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 10:57:54 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.17.46.H35-230517-0002 1 LÒ VĂN NHƯỢNG Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:43:14 18/05/2023 08:43:14 Đã trả kết quả
11 000.17.46.H35-230517-0001 1 LÒ VĂN NHƯỢNG Thủ tục đăng ký kết hôn 17/05/2023 15:44:15 18/05/2023 08:44:15 Đã trả kết quả
12 000.17.46.H35-230510-0001 1 LÒ VĂN ỈM Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 10/05/2023 08:27:22 17/05/2023 08:27:22 Đã trả kết quả