DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Pa Vây Sử
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.07.46.H35-230418-0015 1 GIÀNG A TẢ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 10:09:54 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.07.46.H35-230418-0011 1 MÙA A CU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:51:08 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.07.46.H35-230418-0013 1 SÙNG THỊ MAI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:59:55 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.07.46.H35-230418-0016 1 SÙNG THỊ VANG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 10:14:10 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.07.46.H35-230418-0007 1 SÙNG A THANH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:27:53 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.07.46.H35-230418-0009 1 SÙNG THỊ DỞ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:42:05 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.07.46.H35-230418-0010 1 VÀNG THỊ NGỌC Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:46:31 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.07.46.H35-230418-0012 1 HẢNG PHƯƠNG XUÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:55:47 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.07.46.H35-230418-0004 1 VÀNG A PÁO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:13:41 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.07.46.H35-230418-0005 1 SÙNG QUỐC BẢO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:17:51 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.07.46.H35-230418-0002 1 LÝ A VINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:03:02 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.07.46.H35-230418-0003 1 VÀNG NGỌC CƯỜNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:07:49 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.07.46.H35-230418-0001 1 MÙA A LÌN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 08:54:42 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.07.46.H35-230418-0006 1 SÙNG A MINH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:22:47 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.07.46.H35-230418-0008 1 SÙNG A VƯƠNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 09:32:10 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 000.07.46.H35-230418-0014 1 LẦU THỊ DÌA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/04/2023 10:05:30 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.07.46.H35-230525-0001 1 MÙA A SÁU Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:03:47 26/05/2023 08:03:47 Đã trả kết quả
18 000.07.46.H35-230526-0001 1 SÙNG A THÀO Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 09:16:10 26/05/2023 14:16:10 Đã trả kết quả
19 000.07.46.H35-230510-0005 1 LÝ A DEO Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:30:21 10/05/2023 16:30:00 Đã trả kết quả
20 000.07.46.H35-230524-0001 1 SÙNG A THÀO Thủ tục đăng ký kết hôn 24/05/2023 09:14:47 24/05/2023 14:14:47 Đã trả kết quả
21 000.07.46.H35-230510-0006 1 HẦU A LÌN Thủ tục đăng ký khai tử 10/05/2023 14:28:55 11/05/2023 07:28:55 Đã trả kết quả
22 000.07.46.H35-230509-0001 1 CHANG A PHÌN Thủ tục đăng ký kết hôn 09/05/2023 16:02:33 10/05/2023 09:02:33 Đã trả kết quả
23 000.07.46.H35-230526-0003 1 CHANG A VÀNG Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 14:32:48 29/05/2023 07:32:48 Đã trả kết quả
24 000.07.46.H35-230510-0002 1 SÙNG THỊ MỶ Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:28:59 10/05/2023 16:28:59 Đã trả kết quả
25 000.07.46.H35-230510-0001 1 SÙNG A SÀ Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:28:22 10/05/2023 16:28:22 Đã trả kết quả
26 000.07.46.H35-230510-0004 1 LÝ A DEO Thủ tục đăng ký kết hôn 10/05/2023 11:29:45 10/05/2023 16:29:45 Đã trả kết quả
27 000.07.46.H35-230510-0003 1 GIÀNG A CHƠ Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:29:21 10/05/2023 16:29:21 Đã trả kết quả
28 000.07.46.H35-230509-0002 1 CHANG A PHÌN Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:23:26 10/05/2023 09:23:26 Đã trả kết quả
29 000.07.46.H35-230526-0002 1 SÙNG A THÀO Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 09:12:34 26/05/2023 14:12:34 Đã trả kết quả