DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND xã Pa Vây Sử
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.07.46.H35-200720-0002 1 HẦU A SẢO Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 20/07/2020 16:43:16 27/07/2020 16:43:16 Đang xử lý