DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Sì Lở Lầu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.03.46.H35-230510-0002 1 GIÀNG GÀ MÈ Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 15:07:29 15/05/2023 15:07:29 Đã trả kết quả
2 000.03.46.H35-230516-0009 1 PHU A NHÒ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:16:55 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 000.03.46.H35-230516-0005 1 TẨN SỬ MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:14:29 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.03.46.H35-230516-0007 1 MA GÀ TA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:16:41 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.03.46.H35-230516-0001 1 PHÀN SỊ MẨY Thủ tục đăng ký kết hôn 16/05/2023 15:03:55 17/05/2023 11:03:55 Đã trả kết quả
6 000.03.46.H35-230510-0001 1 MA HỜ MÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 09:06:25 11/05/2023 07:06:25 Đã trả kết quả
7 000.03.46.H35-230516-0003 1 PHÀN SAN MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:14:05 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.03.46.H35-230508-0001 1 CHANG TẢ MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:07:36 09/05/2023 09:07:36 Đã trả kết quả
9 000.03.46.H35-230509-0001 1 PHU A PHƠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 14:17:41 10/05/2023 07:17:41 Đã trả kết quả
10 000.03.46.H35-230522-0002 1 PHÀN LAO KHẸ Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 09:44:54 23/05/2023 07:44:54 Đã trả kết quả
11 000.03.46.H35-230516-0006 1 LY DẤU MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:16:25 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.03.46.H35-230519-0001 1 PHÀN LAO KHẸ Thủ tục đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:54:44 22/05/2023 10:54:44 Đã trả kết quả
13 000.03.46.H35-230515-0001 1 TẨN SÀI HỈN Thủ tục đăng ký khai tử 15/05/2023 09:36:07 16/05/2023 07:36:07 Đã trả kết quả
14 000.03.46.H35-230516-0008 1 PHÀN CHIN SAI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 16:11:17 15/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.03.46.H35-230516-0010 1 TẨN SÀI HỈN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 16/05/2023 16:35:44 23/05/2023 16:35:44 Đã trả kết quả
16 000.03.46.H35-230524-0001 1 PHÙNG VẦN THÔNG Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 09:23:21 25/05/2023 07:23:21 Đã trả kết quả
17 000.03.46.H35-230516-0004 1 PHÀN SỊ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:55:35 17/05/2023 13:55:35 Đã trả kết quả
18 000.03.46.H35-230522-0001 1 TẨN CHỈN SAI Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 08:56:33 22/05/2023 16:56:33 Đã trả kết quả
19 000.03.46.H35-230505-0001 1 TẨN VẦN KHAI Thủ tục đăng ký kết hôn 05/05/2023 08:11:49 05/05/2023 16:11:49 Đã trả kết quả
20 000.03.46.H35-230518-0001 1 PHÀN PHỦ BÌNH Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 09:24:50 19/05/2023 07:24:50 Đã trả kết quả
21 000.03.46.H35-230526-0001 1 LÒ SEO PÀ Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:59:04 26/05/2023 16:59:04 Đã trả kết quả
22 000.03.46.H35-230516-0002 1 PHÀN SỊ MẨY Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:29:59 19/05/2023 15:29:59 Đã trả kết quả
23 000.03.46.H35-230529-0002 1 LY HỜ SỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:07:15 30/05/2023 07:07:15 Đã trả kết quả
24 000.03.46.H35-230529-0003 1 PHÀN DIẾU SỈN Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:58:53 05/06/2023 09:58:53 Đã trả kết quả
25 000.03.46.H35-230511-0001 1 LÒ A DE Thủ tục đăng ký khai tử 11/05/2023 14:57:34 12/05/2023 10:57:34 Đã trả kết quả
26 000.03.46.H35-230531-0002 1 MA GÀ GIÀ Thủ tục đăng ký khai sinh 31/05/2023 14:47:42 01/06/2023 10:47:42 Đã trả kết quả
27 000.03.46.H35-230530-0001 1 PHÀN PHỦ LIÊN Thủ tục đăng ký kết hôn 30/05/2023 07:43:21 30/05/2023 15:43:21 Đã trả kết quả
28 000.03.46.H35-230530-0008 1 LÝ VẦN TEO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 14:09:52 29/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 000.03.46.H35-230530-0004 1 TẨN SÀI LỶ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:36:50 29/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 000.03.46.H35-230530-0002 1 PHÀN PHỦ LIÊN Thủ tục đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:01:56 30/05/2023 16:01:56 Đã trả kết quả
31 000.03.46.H35-230530-0005 1 TẨN CHỈN PHỔNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:34:47 29/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 000.03.46.H35-230530-0003 1 PHÀN SAN MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 08:38:28 02/06/2023 08:38:28 Đã trả kết quả
33 000.03.46.H35-230529-0001 1 LY HỜ SỪ Thủ tục đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:05:07 30/05/2023 07:05:07 Đã trả kết quả
34 000.03.46.H35-230530-0006 1 LÝ VẦN TEO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:40:50 29/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 000.03.46.H35-230531-0001 1 PHÀN TẢ MẨY Thủ tục đăng ký kết hôn 31/05/2023 08:34:25 31/05/2023 13:34:25 Đã trả kết quả
36 000.03.46.H35-230530-0007 1 LÒ SEO PÀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/05/2023 10:39:01 29/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả